Непэ – музейхэм ячэщ

ШэнышIу зэрэхъугъэу, «Музейхэм ячэщ» зыфиIорэ Iофтхьабзэр Адыгэ Республикэм имузейхэм непэ ащыкIощт.

КъокIыпIэм щы­псэ­ухэрэ лъэпкъхэм яискусствэхэмкIэ Къэ­ра­лыгъо музееу Мые­къуа­пэ дэтым мафэм сыхьатыр 1-м къыщыублагъэу 10-м нэс зэIукIэгъухэр щызэ­ха­щэщтых. СурэтышIэу Нина Буденнэм, адыгэ шэу Бэчкъанэ, СтIашъу Юрэ иIофшIагъэ­хэм, нэмыкIхэм афэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъонхэр зэхащэщтых. Искусствэм иIэпэIасэхэр къырагъэблэгъэщтых.

КIэлэцIыкIу-ныб­жьыкIэ зыгъэсапIэу «Пластилиным» икъэшъуакIохэр, орэды­Iо­хэу Цышэ Зарет, Хъу­блэ Эльдарэ, фэшъхьафхэр концертым хэлэжьэщтых.

Республкэм и ­Лъэпкъ музей шIэ­ныгъэмкIэ иIофышIэ шъхьаIэу Тэу Аслъан тыщигъэгъозагъ Хэ­гъэгу зэошхом, композиторэу Тхьабысым Умарэ, усакIоу Жэнэ Къырымызэ, шэн-хабзэ­хэм, тарихъым яхьылIэгъэ къэгъэлъэгъонхэм Iоф зэрашIэщтыр.

IэпэIасэхэм сурэтхэр ашIыщтых, ныбжьыкIэхэм зэIукIэгъухэр адыряIэщтых, концертыр гъэшIэгъон хъущт.

Музейхэм ащыкIощтхэ Iофтхьабзэхэм ыпкIэ амытэу искусствэм пыщагъэхэр яплъыщтых.

Сахьидэкъо Нурбый.