Адыгеимрэ Туркменистанрэ язэпхыныгъэ агъэпытэщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Туркменистан и Чрезвычайнэ ыкIи Полномочнэ ЛIыкIоу Урысые Федерацием щыIэ Батыр Ниязлиевым тыгъуасэ IукIагъ. Адыгеимрэ Туркменистанрэ гъэсэныгъэм, культурэм, нэмыкI лъэныкъо­хэмкIи язэпхыныгъэ-зэ­фыщытыкIэхэр гъэпытэ­гъэнхэм епхыгъэ Iофы­гъо­хэр арых анахь шъхьа­Iэу щытыгъэр.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат, вице-премьерэу Наталья Широковар, министрэхэм ащыщхэр, УФ-м и МИД илIыкIоу Игорь Терзиян, республикэм иапшъэрэ еджэпIитIум яректорхэр.

Республикэм и ЛIы­шъхьэ зэIукIэгъум пэублэ псалъэ къыщишIызэ, хьа­кIэшхом шIуфэс гущыIэ­хэмкIэ зыфигъэзагъ. Урысыемрэ Туркменистанрэ зэпхыныгъэ зэдыряIэу Iоф зэрэзэдашIэрэм ишIуа­гъэкIэ къэралыгъуитIум азыфагу илъ ныбджэгъуныгъэр, зэгурыIоныгъэр нахь пытэ зэрэхъурэр хигъэунэфыкIыгъ.

— Тикъэралыгъохэм ялIышъхьэхэр бэрэ зэIо­кIэх, мы аужырэ илъэсхэм стратегическэ зэпхыныгъэм ылъэныкъо­кIэ мэ­хьанэшхо зиIэ до­кументхэм акIэтха­гъэх. Ахэр социальнэ лъэныкъом, экономикэм ыкIи гуманитар зэпхыныгъэм афэ­гъэхьыгъэх. Мыщ дэжьым анахьэу анаIэ зытырагъэ­тыхэрэм ащыщ гъэсэныгъэр. Адыгэ Республикэри ащ къыхеубытэ. Туркменистан къикIыгъэ ныбжьыкIэ минитIурэ ныкъорэм ехъу тиапшъэрэ еджапIэхэм ащеджэх. НэмыкI къэралыгъохэм къарыкIыгъэ студентхэм апае тивузхэм япчъэхэр сы­ди­гъуи зэIухыгъэх, ана­хьэу СНГ-м хахьэхэрэм ягугъу тшIы хъумэ. Урысые гъэсэныгъэр сы­дигъуи анахь дэгъухэм ащыщэу дунаим ща­лъы­тэ. А екIолIакIэр къызфагъэфедэзэ, рес­пуб­ли­кэм иапшъэрэ еджэпIитIум яIофшIэн зэхащэ. ТапэкIи арэущтэу зэрэ­щытыщтым сицыхьэ телъ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Урысыбзэм имэхьанэ зыкъегъэIэтыгъэным, ащ лъэпкъ зэфэшъхьафхэр рыгущыIэнхэ алъэкIыным тыпылъын зэрэфаер рес­публикэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ. УФ-м и Президентэу Владимир Путиным а лъэныкъом ынаIэ тыридзагъ, зы къэралыгъом щыпсэущтыгъэхэ цIыфхэмкIэ ащ мэхьанэшхо зэриIэр къыIуагъ. Гъэсэныгъэм, культурэм ямыза­къоу, экономикэм ылъэныкъокIи Адыгеимрэ Турк­менистанрэ язэпхыныгъэ агъэпытэным зэрэфэхьазырхэр АР-м и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

Батыр Ниязлиевым гущыIэр зештэм, къызди­кIыгъэ къэралыгъом щы­псэухэрэм ясэлам фабэ АР-м и ЛIышъхьэ, респуб­ликэм ис цIыфхэм зэрафагъэхьырэр къыIуагъ. Урысыемрэ Туркменистанрэ непэ язэфыщытыкIэхэм осэшIу къафишIыгъ, тапэкIи язэпхыныгъэ агъэ­пытэным зэрэдэлэжьэщтхэр къыхигъэщыгъ.

— Урысыем ишъо­лъырхэм Iоф адэтшIэным, шIуагъэ къэзытыщт лъэныкъохэр щыIэны­гъэм щыпхырыщыгъэнхэм тыпылъ. Адыгеими зэфыщытыкIэ, зэпхы­ныгъэ пытэ дытиIэным тыщэгугъы. АщкIэ лъа­псэу тиIэр тиныбжьыкIэ­хэу республикэм иапшъэ­рэ еджапIэхэм ащеджэхэрэр ары, — къыIуагъ Батыр Ниязлиевым.

Адыгэ къэралыгъо университетым иректорэу Мамый Даут къызэриIуагъэмкIэ, Туркменистан къикIыгъэ ныбжьыкIэ 1800-м ехъу яеджапIэ щеджэх, нэбгырэ 300 фэдизмэ ар къаухи, Iоф­шIэпIэ чIыпIэхэм аIухьагъэх. Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иректорэу Къуижъ Саидэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, мы къэралыгъом щыщ студент 800 фэдиз рагъаджэ. Гъэ­сэныгъэм иучреждениитIум ащызэхащэрэ Iоф­тхьэбзэ зэфэшъхьафхэм Туркменистан илIыкIохэр чанэу зэрахэлажьэхэрэр, зэрэзэрэIыгъыжьхэр, Iэдэб зэрахэлъыр къэгущы­Iагъэхэм къыхагъэщыгъ.

Адыгеимрэ Туркменистанрэ язэпхыныгъэ зэрагъэпытэщтым, нэмыкI Iофыгъохэм лъэныкъохэр атегущыIагъэх.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.