ТекIоныгъэм ия 74-рэ илъэс фэгъэхьыгъ

ЕджакIохэр зэнэкъокъугъэх

Хэгъэгу зэошхом тидзэкIолIхэм ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 74-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъухэр атлетикэ псынкIэмкIэ Мыекъуапэ щызэхащагъэх.

Мыекъуапэ иурам шъхьаIэу Краснооктябрьскэм апшъэрэ еджапIэхэм, колледжхэм, гурыт еджапIэхэм якIэлэеджакIохэр къыщызэдэчъагъэх. Адыгэ къэралыгъо университетым истудентхэм, Мыекъуапэ иеджэпIэ-гимназиеу N 19-м, нэмыкIхэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

Республикэм атлетикэ псынкIэмкIэ испорт еджапIэ ипащэу Сергей Сухановыр, Мыекъуапэ иадминистрацие физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дмитрий Щербаневыр текIоныгъэр къыдэзыхыгъэхэм афэгушIуагъэх, шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх.

Сурэтыр зэнэкъокъум къыщытетхыгъ.