«Кощыхэрэ» поликлиникэхэр

Вице-премьерэу Татьяна Голиковам къызэриIуагъэмкIэ, къуаджэхэм ыкIи къутырхэм адэсхэр, къалэхэм ащыпсэухэрэм ялъытыгъэмэ, процент 14-кIэ нахьыбэу дунаим ехыжьых. «Арышъ, медицинэ IэпыIэгъур къуаджэхэм адэсхэм нахь апэблагъэ шIыгъэн фае, медицинэ фэIо-фашIэхэр ахэми игъом алъыгъэIэсыгъэнхэу атефэ», — ащ къыхигъэщыгъ Урысые Федерацием псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ иколлегие къыщыгущыIэзэ.

Район гупчэмэ ащыIэхэ поликлиникэхэм ыкIи сымэджэщхэм зы мафэкIэ анэсынхэшъ, къызэрагъэплъынхэшъ, анализхэр къарагъэшIынхэшъ, ахэр зыфэдэхэм елъы­тыгъэу врачым сымаджэм ышIэн фаер къариIонэу къоджэдэсхэр игъо ифэхэрэп. Ащ къыхэкIэу къоджэдэсхэр врачхэм нахь макIэу аIукIэнхэу мэхъу, зыщыфаехэм медицинэ IэпыIэгъу тэрэз агъотырэп.

Зыныбжь икъугъэхэу къэралыгъом щыпсэурэ пстэумэ джы илъэситIукIэ диспансеризацие арагъэкIущт, ащ цIыфхэм япсауныгъэ къызэтегъэнэгъэнымкIэ, уз щынагъохэр къахагъэщынхэмкIэ ишIуагъэ къэкIощт.

Ащ фэдэ Iофыгъо иныр гъэцэкIэгъэным пае «кощырэ» поликлиникэхэм Iоф ашIэщт, ахэм ямедицинскэ бригадэхэм инэу яшIуагъэ къэкIощт. Тызхэт илъэсыр имыкIызэ ащ фэдэ бригадэхэр къалэхэм апэчыжьэ псэупIэхэм ащыпсэухэрэм аIукIэхэу рагъэжьэщт, къоджэдэсхэм япсауныгъэ арагъэуплъэкIунэу амал яIэ хъущт. Сымэджэщым мыкIохэу ахэм тапэкIэ анализхэр атышъущтых, лъыдэкIуае яIэмэ ауплъэкIушъущт, ЭКГ-р, флюорографиер, маммографиер къафашIыщтых. Урысые Федерацием псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ къызэриIорэмкIэ, мы уахътэм бригадэ миниплI фэдизмэ чIыпIэ зэфэшъхьафхэм Iоф ащашIэ, ау ахэр икъу­хэрэп. «КъэкIорэ илъэситIум ахэм «кощырэ» поликлиникэ 500 джыри ахэдгъэхъощт», — къыIуагъ министрэу Вероника Скворцовам.

ЦIыфым иуз пэшIорыгъэшъэу къыхэбгъэщыным тефэрэ уахътэмрэ ахъщэмрэ апэIухьэрэм нахь макI ар бгъэхъужьыным тефэщтыр. Ар къыдалъыти хабзэм иIофышIэхэм цIыфхэм диспансеризациер ыкIи медосмотрэр зэрашIыщт шIыкIэр къагъэнэфагъ. ТапэкIэ зыныбжь илъэс 18 хъугъэ пстэуми илъэс къэс проф­осмотрэр акIущт. Илъэс 40 охъуфэхэкIэ цIыфхэм япсауныгъэ изытет нахь куоу илъэсищым зэ ауплъэкIущт, нахьыбэ зыгъэшIагъэхэм диспансеризациер илъэс къэс акIущт. Анахь мэхьанэ зиIэхэм ащыщ адэбз узыр къызхэкIыхэрэ зэхъокIыныгъэхэр организмэм фэхъу­гъэхэмэ къыхагъэщын зэралъэкIыщтыр.

ЦIыфым диабет иIэмэ, ыгу, илъынтфэхэм Iоф зэрашIэрэм егъэгумэкIымэ медицинскэ бригадэхэу «зекIохэрэ» поликлиникэхэм арысхэм ар сымэджэщым амыщэу ихолестерин зыфэдизыр, гемоглобинэу ылъ хэлъыр зэрэхъурэр, жьымыгъотым егъэгумэкIымэ къыхагъэ­щышъущтых.

Ащ фэдэ фэIо-фашIэхэм цIыфым ипсауныгъэ къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи уз хьылъэхэр къеузыхэмэ къэгъотыгъэн­хэмкIэ яшIогъэшхо къэкIощт, ар лъэпкъ Iофыгъохэу хабзэм зэшIуихынхэ фаехэм яапэрэ сатырхэм ахэуцощт. ЧIыпIэ чыжьэхэм, къушъхьэ тIуакIэхэм, шъофышхохэм ащыпсэухэрэ цIыфхэми специалистхэр анэсыщтых, автомобильхэм анэмыкIэу самолетхэр, катерхэр, мэшIоку гъогухэр ахэм агъэфедэщтых.

Шъаукъо Аслъангуащ.