Адыгеим и ЛIышъхьэ Урысыем энергетикэмкIэ и Министерствэ щыкIогъэ зэIукIэм хэлэжьагъ

Лъэпкъ проектхэм япхырыщынкIэ республикэм энергетическэ амал икъу иIэным епхыгъэ Iофыгъо­хэр арых Урысыем энергетикэмкIэ и Министерствэ щыкIогъэ зэ­IукIэм зыщахэплъагъэхэр.Урысыем энергетикэмкIэ иминистрэ игуадзэу Юрий Маневич пэщэныгъэ зыщызэрихьэгъэ зэIукIэм респуб­ликэм иэнергосистемэ тапэкIи хэхъоныгъэ ышIыным, энергетическэ псэолъэ зау­лэ гъэкIэжьыгъэным япхыгъэ Iофыгъохэр Адыгеим и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат къы­щиIэтыгъэх.

Мы зэIукIэгъум хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, Адыгэ Республикэм экономикэ хэ­хъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Къуанэ Анзаур, ПАО-у «Россети» зыфиIорэм игенеральнэ директорэу Павел Ливинскэр ыкIи ПАО-у «Кубаньэнерго» зыфиIорэм ипащэу Александр Гаври­ловыр.

Адыгеим и ЛIышъхьэ рес­публикэм ихэхъоныгъэкIэ ыкIи инвестициехэр нахьыбэу къызфэгъэфедэгъэнхэмкIэ Iофхэм язытет зэIукIэм къекIолIагъэхэр щигъэгъо­загъэх.
Ащ дакIоу къызэрэхагъэщыгъэмкIэ, зычIэсыщтхэ унэ­хэр шIыгъэнхэмкIэ, бизнес цIыкIумрэ гурытымрэ зягъэ­ушъомбгъугъэнымкIэ, Адыгеим ращэу нэмыкI чIыпIэхэм аIэкIагъахьэрэ продукциер нахьыбэ шIыгъэнымкIэ лъэпкъ проектхэм атегъэпсы­хьагъэу Адыгеим ыпашъхьэ пшъэрылъхэр къырагъэуцуагъэх. Анахьэу къушъхьэлъэ чIыпIэхэу зекIохэр бэу къызыщызэрэу­гъоихэрэм, республикэм ичIыпIэ зау­лэхэу инвестициехэр нахьы­бэу къызхалъхьан алъэ­кIыщтхэм япхыгъэу энергетическэ Iофыгъохэм нахь анаIэ атырадзэн фаеу мэхъу, проект инхэри ахэмкIэ зэ­шIуахых.

НепэкIэ Мыекъуапэ, Адыгэ­къалэ, Тэхъутэмыкъое, Мые­къопэ ыкIи Джэджэ районхэм яподстанциехэр арых энергие къэкIуапIэхэр зыфимыкъухэрэр. Республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, а Iофы­гъохэр зэшIохыгъэнхэм пае ПАО-у «Россети» зыфиIорэмрэ «Кубаньэнергомрэ» зэдэлэжьэныгъэ пытэ азыфагу илъыным тегъэпсыхьэгъэ Iоф­тхьабзэхэм язэшIохын анаIэ тырагъэтыщт.
НепэкIэ республикэм илъэсым киловатт миллиард 1,3-рэ фэдиз электроэнергиеу егъэфедэ.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Урысыем энер­гетикэмкIэ и Министерствэ
игъо филъэгъугъ энергетическэ псэуа­лъэхэу республикэм итхэм язэтегъэпсыхьанкIэ къадеIэнэу, джащ фэдэу энергетикхэр Мые­къуапэ щагъэсэнхэмкIэ, пшъэ­дэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэ­пкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Майкопская ТЭЦ» зыфиIорэм иэлектросетевой активхэм язэгъэуIун иIоф гъэ­псын­кIэгъэнымкIэ ишIуагъэ къа­ригъэкIынэу.

Урысые Федерацием энергетикэмкIэ иминистрэ игуадзэу Юрий Маневич къызэриIуа­гъэмкIэ, Адыгеим игъоу ылъэгъугъэ Iофыгъо пстэуми ахэ­плъэщтых. ЗэIукIэм хэлажьэ­хэрэм унашъо ашIыгъ «гъогу картэкIэ» заджэхэрэр зэды­зэхагъэуцонэу, республикэм иэнер­госистемэ гъэкIэжьыгъэнымкIэ Iофтхьабзэу зэшIуахыщтхэр ащ къыщыраIотыкIыщтых.