ЯшIэжь агъэлъапIэ

Къулыкъур ахьызэ гъогу инспекторхэу фэхыгъэхэм яшIэжь Адыгеим иполицейскэхэм агъэлъэпIагъ.ГъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ Къэралыгъо автоинспекцием истационар постэу Тэхъу­тэмыкъое районым ипоселкэу Инэм дэжь щытым 1998-рэ илъэсым къулыкъур щызыхьыщтыгъэ нэбгыри 4 бзэджашIэхэм щаукIыгъагъ: милицием истаршэ сержантхэу Батмэн ХьакIзеф ыкIи ЛIыIужъу Руслъан, сержан­тэу Гъомлэшк Нурдин, младшэ сержантэу ХьакIэко Джанхъот.

Хабзэ зэрэхъугъэу, мыхэр зыщыфэхыгъэ мафэм тефэу АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иIофышIэхэр а чIыпIэм макIох, яшIэжь агъэ­лъапIэ.

Шъыгъо зэхахьэм хэлэжьа­гъэх министрэм игуадзэу Евгений Долматовыр, ГИБДД-м и ГъэIорышIапIэ ипащэу Александр Курпас, МВД-м иветеранхэм я Совет итхьаматэу ХъутIыжъ Азмэт, МВД-м иотделэу Тэхъу­тэмыкъое районым щыIэм, администрацием яIофышIэхэр, хэкIодагъэхэм яIахьылхэр.

Зэпэуцужьым хэкIодагъэхэ къулыкъушIэхэм такъикърэ зэрафэшъыгъуагъэхэмкIэ Iофтхьабзэр рагъэжьагъ. Нэужым министрэм игуадзэу Евгений Дол­матовым къэзэрэугъоигъэхэм закъыфигъазэзэ, хэкIодагъэхэ кIалэхэм яIахьыл-гупсэхэм чIэнагъэу ашIыгъэр зэрэгъунэн­чъэр къыхигъэщыгъ.

— Тиныбджэгъухэу къытхэтыгъэхэм яшIэжь дгъэлъэпIэным мэхьанэ иI. ШIэжьыр щэIэфэ, ащ фэдэ тхьамыкIагъохэр къызэрэмыхъущтхэм тицыхьэ телъ. Мамырныгъэр ыкIи рэхьатны­гъэр тиIэным фэбанэхэзэ зыпсэ зыгъэтIылъыгъэхэм ялIыхъужъныгъэ ащымыгъупшэным тапэкIи ведомствэр ыуж итыщт.

ХэбзэухъумакIохэр сыдигъуи узынчъэхэу IофышIэ къикIы­жьынхэшъ, яунэхэм къякIолIэжь зэпытынхэу Тэхъутэмыкъое рай­он администрацием ипащэу Шъхьэлэхъо Азмэт къафэлъэ­Iуагъ.

Адыгеим и Къэралыгъо инспектор шъхьаIэу Александр Курпас къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, гъогу инспекцием икъулыкъу­шIэхэр бзэджэшIэным ебэныгъэ­ным иапэрэ сатырэ Iутых. Гу­хэкI нахь мышIэми, IэпэIэсэныгъи, шIэныгъи зэраIэкIэлъхэм емы­лъытыгъэу джащ фэдэ гухэкIы­шхохэр мэхъух: зы такъикъым ныхэм акъохэр, кIэлэцIыкIухэм ятэхэр чIанэх.

Отставкэм щыIэ милицием иполковникэу ХъутIыжъ Азмэт зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, хэкIодагъэхэм яунагъохэм ящыкIэгъэ IэпыIэгъур тапэкIи арагъэгъотыщт.

Шъыгъо зэхахьэм икIэух къу­лыкъушIэу фэхыгъэхэм къафызэIуахыгъэ мыжъобгъум къэгъа­гъэхэр кIэралъхьагъэх.

Iэшъынэ Сусан.