Ти ЛIышъхьэ кIэщакIо афэхъугъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыгъэнэфэгъэ шIухьафтынхэм якъыдэхын фэгъэ­хьыгъэ ешIэгъухэр шахматхэмкIэ Мыекъуапэ щыкIуагъэх.Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет, Адыгеим шахматхэмкIэ и Федерацие зэнэкъокъум кIэщакIо фэхъугъэх. ЗэIукIэгъухэм ясудья шъхьаIэу, ду­нэе арбитрэу Артем Ахметовыр Моск­ва къикIыгъ. Ащ къызэрэтиIуагъэу, зэнэкъо­къум нэбгырэ 39-рэ хэлэжьагъ. Урысыем ишъолъыри 10-мэ ялIыкIохэр Мыекъуапэ щызэIукIагъэх. ЕшIэгъухэр гъэшIэгъонэу кIуагъэх.

«Блиц» зыфиIорэ зэнэкъокъум Новороссийскэ щыщэу Никита Петровым апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. Очко 11-м щыщэу 9-р къыхьыгъ. Ставрополь краим щыпсэу-
рэ Артур Габриелян я 2-рэ чIыпIэр фагъэшъошагъ, очкоуи 9 ригъэкъугъэр. Ново­российскэ иешIакIоу Антон Демченкэми очкоуи 9 ригъэкъугъ, ащ я 3-рэ чIыпIэр къыдихыгъ.

Ветеранхэм язэIукIэгъухэри зэнэкъокъум къыщыдалъытагъэх. Тэхъутэмыкъое районым щыпсэурэ Хьагъур Нухьэ иIэпэIэсэныгъэ къыхагъэщи, хэушъхьафыкIыгъэ шIухьафтын фашIыгъ.

— НыбжьыкIэхэм ягъэсэн сыфэгъэзагъэу Iоф сэшIэ, — къытиIуагъ Хьагъур Нухьэ. — Ветеранхэм щысэ атырахызэ зэIу­кIэгъу­хэм кIэлэеджакIохэр зэрахэлажьэхэ-
рэм фэшI сэгушIо.

Ростов хэкум илIыкIоу Артемий Данченкэр ныбжьыкIэхэм нахь къахэщыгъ, шIухьафтын фашIыгъ.

Адыгэ Республикэм щыщхэр зэнэкъокъум зэрэхэлэжьагъэхэр зэхэщакIохэм зэфахьысыжьыгъэх. Мария Пивоваровам очкоуи 6 къыдихи, апэрэ чIыпIэр купым щыфагъэ­шъошагъ. Лъэцэр Джульетти зэхэщакIохэм къыхагъэщыгъ.

— Зэнэкъокъум изэхэщэнкIэ IэпыIэгъу къытфэхъугъэхэ Дэгужъые Мурат, Долэ До­лэтбый, нэмыкIхэм тафэраз, — къытиIуагъ республикэм шахматхэмкIэ и Федерацие итхьаматэу, зэнэкъокъум ипащэу Юрий Мешалкиным. — Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат бэмышIэу къытIу­кIагъ, шахматхэмкIэ зэнэкъокъу гъэшIэгъонхэр зэрэзэхатщэхэрэм фэшI къытщытхъугъ.

— Мыекъуапэ тыгу рихьыгъ, шахматхэмкIэ ешIапIэм изытет лъэшэу тигъэрэзагъ. Мыекъуапэ щыкIогъэ зэIукIэгъухэм электрон шIыкIэм тетэу шахмат ешIэным пыщагъэхэр Англием, Испанием, Урысыем щяплъыгъэх. Ар кIэу дгъэфедэрэмэ ащыщ. Адыгеим хэгъэгу ыкIи дунэе зэIукIэгъухэр щызэхэтщэнхэ тлъэкIыщт. Республикэм и ЛIышъхьэ ишIуагъэкIэ зэнэкъокъу иныр Мыекъуапэ щызэхэтщагъ, — къытиIуагъ дунэе арбитрэу Артем Ахметовым.