ПэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэр рагъэжьагъ

Роспотребнадзорым и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм къызэритырэмкIэ, СПИД-м илIыкIыгъэхэм я Дунэе мафэ ипэгъокIэу жъоныгъуакIэм и 14-м къыщегъэжьагъэу и 19-м нэс «линие плъырым» Iоф ышIэщт.

Урысыем ыкIи республикэм мы лъэныкъомкIэ Iофхэм язытет специалистхэм къаIотэщт, узыр цIыфхэм зэрэзэпахыжьырэ шIыкIэр, ар къызэузыгъэм къехъулIэрэр, нэмыкI упчIэхэми яджэуапхэр специалистхэм закъыфэзгъэзагъэхэм агъо­тыжьыщтых.

Республикэм щыпсэухэрэр телефон номерхэу: 8 (8772) 52-74-33, 57-11-84 (эпидемиологическэ надзорым иотдел), 8 (8772) 52-18-47 (гигиенэм ыкIи эпидемиологием я Гупчэу АР-м щыIэм иконсультационнэ гупч), 8-800-555-49-43 (Роспотреб­надзорым изэикI Консульта­ционнэ гупчэ ителефон) къы­теонхэ алъэкIыщт.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы, 2019-рэ илъэсым СПИД-м илIыкIыгъэхэм я Дунэе мафэ я 36-у зэрэхагъэунэфыкIыщтыр. Пшъэ­рылъэу Iофтхьабзэм иIэр зэ­хъокIырэп, мыщ илIыкIыгъэхэр тыгу къэдгъэкIыжьын, узыр хэти къынэсын зэрилъэкIыщтым тегупшысэныр ары.

2019-рэ илъэсым жъоныгъуа­кIэм и 1-м ехъулIэу ВИЧ яIэу нэбгырэ 1173-рэ Адыгеим щы­псэоу агъэунэфыгъ, ахэм ащыщэу нэбгыри 10-р кIэлэцIыкIух. ВИЧ-р къахагъэщыгъэу нэбгырэ 308-мэ нэмыкI ушъхьагъу яIэу ядунай ахъожьыгъ, ахэм ащыщэу 163-р СПИД-м илIыкIыгъэх.

Тызхэт илъэсым жъоныгъуа­кIэм и 1-м ехъулIэу ВИЧ-р яIэу нэбгырэ 973-мэ диспан­серым ащылъэплъэх, ахэм ащы­щэу нэбгырэ 386-мэ антирет­ро­ви­руснэ терапие афашIы.

Илъэс къэс ВИЧ-р яIэмэ къы­хэгъэщыгъэным фэгъэхьыгъэ уплъэкIун 99000-рэ фэдиз республикэм щырагъэкIокIы. Тызхэт илъэсым пыкIыгъэ мэзиплIым къыкIоцI ВИЧ-р яIэу нэбгырэ 51-рэ агъэунэфыгъ. Нэбгырэ мини 100-м телъытагъэу мы узыр зиIэр процент 11,2-рэ мэхъу. Ар блэкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ уахътэм егъэпшагъэмэ, процент 17,9-кIэ нахьыб.

(Тикорр.).