Пхъэныр лъагъэкIуатэ

Адыгеим пстэумкIи гъэтхэсэ гектар мини 108530-рэ щыхалъхьа­нэу агъэнэфагъ. Мары мы уахътэм пхъэныр макIо. АР-м мэкъу- мэщымкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, гектар 78546-рэ хагъэкIыгъах. Ар агъэнэфагъэм ипроцент 72-рэ мэхъу.

Гъэтхэсэ лэжьыгъэхэм яхэлъхьанкIэ апэ итыр Шэуджэн районыр ары. Ащ ичIыгулэжьхэм пстэумкIи агъэнэфэгъэ гектар 4298-м ипроцент 96-р апхъыгъах. Кощхьэблэ районыр ащ ыуж макIэу къенэ, гектар 17455-м щыщэу процент 94-р халъхьагъ. Красногвардейскэ ыкIи Джэджэ районхэр мычыжьэу ахэм ауж итых.

Министерствэм къызэрэщаIуагъэмкIэ, гъэтхасэу агъэнэфагъэр игъом апхъынымкIэ ищыкIэгъэ пстэури хъызмэтшIапIэхэм аIэ­кIэлъ. ПстэумкIи трактор мини 2-м ехъу, сеялкэ 637-рэ, пхъэIэшэ 700-м ехъу, культиваторэуи ащ фэдиз агъэфедэх.

Мыгъэ Iуахыжьынэу республикэм бжыхьасэу щыхалъхьагъэр гектар мини 106-м ехъу. Ахэм игъом ыкIи икъоу чIыгъэшIухэр аратыгъэх.