КIэлэцIыкIу зыгъэпсэфыпIэхэм Iоф ащызышIэщтхэм язэIукI

Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ кIэщакIо зыфэхъугъэ зэIукIэ Адыгэ кIэлэегъэджэ колледжым щыкIуагъ.

Зызыщагъэпсэфыщт ыкIи япсауныгъэ зыщагъэпытэщт кIэлэцIыкIу лагерьхэм агъэкIощтхэ вожатэхэр ыкIи кIэлэпIухэр (гъэсэныгъэм иорганизацие зэфэ­шъхьафхэм яIофышIэ 330-рэ) ащ къы­рагъэблэгъагъэх. Республикэм ит ве­домствэ зэфэшъхьафхэм ялIыкIохэу зэ­IукIэм хэлэжьагъэхэм Къэралыгъо ин­спекторхэри ахэтыгъэх.

НыбжьыкIэхэм яуахътэ гъэшIэгъонэу зэрагъэкIощтым изэхэщэн зыгъэпсэфыпIэхэм яIофшIэн мы аужырэ илъэсхэм зэрэфагъэIорышIэрэм дакIоу гъогуры­кIоным ишапхъэхэри кIэлэцIыкIухэм арагъашIэх. Ащ пае инспекторхэм кIэлэпIухэм зафагъазэзэ, гъогум щынэ-гъон­чъэу зэрэщызекIощтхэ шIыкIэхэр, кушъхьэфачъэм тесхэм яшапхъэхэр, нэфынэр къэзытыхэрэ пкъыгъохэр зэрагъэфедэщтхэр агу къагъэкIыжьыгъэх.

Мы уахътэм кIорэ Урысые Iофтхьабзэу «БЕЗ ВАС НЕ ПОЛУЧИТСЯ!» зыфиIорэм инспекторхэр къытегущыIагъэх. Нахь нэрылъэгъоу къагурыIоным фэшI кIэлэцIыкIу купхэр транспортымкIэ зэрэзэращэщтхэм апылъхэ шапхъэхэр къизыIотыкIырэ видеороликыр къафагъэ­лъэгъуагъ.

Iофтхьабзэм изэхэщакIохэм зэралъы­тэрэмкIэ, кIэлэцIыкIухэм япсауныгъэ ыкIи ящыIэныгъэ къызэтенэнхэмкIэ кIэлэпIу-хэм шIэныгъэу арагъэгъотыщтым ишIуагъэ къэкIощт.