IофшIапIэхэм аIуагъэхьагъэхэр

АР-м цIыфхэм IофшIэн ягъэгъотыгъэнымкIэ икъэралыгъо къулыкъу и ГъэIорышIапIэ ипащэу Галина Цыганковам Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъо къыщиIуагъ икIыгъэ илъэсым Iоф зымышIэхэу регистрацие ашIыгъэхэм япчъагъэ процент 0,8-рэ зэрэхъу­рэр. ГъэIорышIапIэм ишIуагъэкIэ IофшIэн къызфагъотыгъэ цIыфхэм япчъа­гъэ мини 3,7-рэ хъугъэ.


Къэралыгъо программэу «Содействие занятости населения» зыфиIорэм тегущыIэхэзэ республикэм щыпсэу­хэрэм ащыщэу нэбгырэ мини 6,3-мэ сэнэхьат зэфэшъхьафхэр зэрарагъэгъотыгъэхэр къаIуагъ. Нэбгырэ 73-мэ ежь яунэгъо ыкIи яунэе Iофхэр къызэIуахынхэ алъэ­кIыгъ.

Премьер-министрэу А. Наролиным сэнэхьатыкIэ зэзгъэгъотыгъэхэм ащыщэу IофшIапIэхэм аIуагъэхьагъэ­хэр зыфэдизхэр зэригъэшIагъ. Ахэр рагъэжьагъэ­хэм япроцент 70 – 80 фэдиз мэхъух.