ТибэнакIохэм тагъэгушIо

Я XIX-рэ Дунэе зэIукIэгъоу «ТекIоныгъ» зыфиIорэр самбэмкIэ Санкт-Петербург щыкIуагъ.

Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр тидзэкIолIхэм къызыщыдахыгъэр илъэс 74-рэ зэрэхъугъэм зэнэкъокъур фэгъэхьыгъагъ.

Белоруссием, Израиль, Урысыем ишъолъырхэм къарыкIыгъэхэ бэнакIохэр С.-Петербург щызэIукIагъэх. Алырэгъум нэбгырэ 287-рэ щызэнэкъокъугъ. ЗэхэщакIохэм шэнышIу зэрафэ­хъугъэу, къэлэ ЛIыхъужъым еп­хыгъэхэ чIыпIэхэр, Пискаревскэ къэхэлъэшхор зэрагъэлъэгъугъэх, «Ныр — Хэгъэгу» зыфиIорэ саугъэтым ыпашъхьэ къэгъагъэхэр кIэралъхьагъэх.

— Урысыем и Къыблэ ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэу тибэнакIохэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм самбэмкIэ иеджапIэ ипащэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Делэкъо Адамэ. – Гъомлэшк Анзор, Тыгъужъ ТIахьирэ, Самир Архиповыр, Кобл Рэмэзанэ яIэпэIэсэныгъэ къагъэ­лъэгъуагъ, командэм ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ.

Тиспортсменхэм, ахэр зыгъэсэхэрэ тренерхэу А. Гъомлэшкым, А. Хьабэхъум, Д. Хьакурынэм, Е. Демченкэм, Р. Джарымэкъом тафэгушIо. Адыгеим испортсменхэм республикэм ибыракъ зэнэ­къокъум щагъэбыбэтагъ, нэпэеплъ сурэтхэр атырахыгъэх.

Сурэтым итхэр: зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэр.