Нартым идышъ

Европэм дзюдомкIэ изэнэкъокъу Венгрием щыкIуагъ. Полицием къулыкъур щызыхьыхэрэр апэрэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх.

Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу Кощхьаблэ щапIугъэ нарт шъаоу Дэхъу Азэмат килограмм 60-м нэс къэзыщэчыхэрэм ябэ­ныгъ. Алырэгъум зэIукIэгъоу щыриIагъэхэм текIоныгъэр къащихьи, А. Дэ­хъум дышъэр къыфагъэшъошагъ.

Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт, пащэр Бгъуашэ Айдэмыр, А. Дэхъур щеджэ. Тренерхэу Дэхъу Бислъанрэ Нэпсэу Бислъанрэ дзюдом фагъасэ. БэнэкIо ныбжьыкIэм спортышхом гъэхъагъэу щишIыхэрэм ахигъэхъонэу фэтэIо.

Сурэтым итхэр: Дэхъу Азэматрэ Нэпсэу Бислъанрэ.