КIэпсэ паркыр къяжэ

ПсэупIэу Дахъо пэмычыжьэу къушъхьэу Унэ-Коз къы­щызэIуахыгъэ кIэпсэ паркэу «ТетискIэ» зэджа­гъэхэм зэ къэкIуагъэхэм ягуапэу етIани къагъэзэжьы. Мыгъэрэ зыгъэпсэфыгъо уахътэр къызщысыгъэм ар зыфэдэр хьакIэхэм агу къэдгъэкIыжьын.

Паркым чъыгхэм акIэшIэгъэ кIэпсэ гъогу зэфэшъхьафхэр щыгъэпсыгъэх. Гъогухэр щы мэхъух: сабыйхэм апае, зэрэуна­гъоу къакIохэрэм атегъэпсыхьагъэр ыкIи спортсменхэм адыхэхыгъэ гъогу анахь къиныр.

КIэпсэ паркым чIыгу гектаритф зэлъеубыты, аттракционхэр, палаткэхэр, шхапIэр, хьамамэр, кинотеатрэр къыхеубытэх.

Адыгэ Республикэм туризмэмрэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэкIэ и Комитет ипащэу Къэлэшъэо Инвер къызэриIогъагъэмкIэ жъоныгъуакIэм къыхэфэрэ зыгъэпсэфыгъо мафэхэм Адыгеим турист мин 40 фэдиз къэкIонэу ежэщтыгъэх. ХьакIэхэр туристскэ-спортивнэ зэнэкъокъоу «Интеррали – Белая» зыфиIорэм еплъыгъэх, къушъхьэу Унэ-Коз илъагъохэм арыкIуагъэх, ТекIоныгъэм и Мафэ Мыекъуапэ зэрэщыхагъэунэфыкIыгъэр алъэгъугъ.

Шъаукъо Аслъангуащ.