КIэлэпIум изекIуакIэ мытэрэзэу алъытагъ

Краснодар дэт кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу N 74-рэу «Жъогъожъый» зыфиIорэм мэлылъфэгъум и 30-м хъугъэ-шIагъэу щыхъугъэм цIыфхэр ыгъэгумэкIыгъэх. Ащ фэгъэхьыгъэ видеор соцсетьхэм жъоныгъуакIэм и 1-м къарыхьагъ.

КъызэригъэлъагъорэмкIэ, кIэлэпIу­хэм ащыщ кIэлэцIыкIум ехъонызэ, егъэзыгъэ хэлъэу лъэгонджэмышъхьэкIэ пстэуми апашъхьэ ригъэтIысхьи, чIыгум ригъэбэугъ. Полицием уплъэкIунхэр ригъэжьагъэх. КъызэрэнэфагъэмкIэ, ар кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм ипащэу Эмма Мильнер. ГъэсэныгъэмкIэ къэлэ департаментым ипащэу Алексей Некрасовым кIэлэпIум изекIуакIэ мытэрэзэу ылъытагъ ыкIи Iоф зэрэрамыгъэшIэжьыщтыр къыIуагъ.

Порталэу Юга.ру кIэлэпIухэм ащыщ горэм (ыцIэ къыриIон ыдагъэп) къызэрэфиIотагъэмкIэ, мэлылъфэгъум и 29 — 30-хэм а кIэлэцIыкIур сабый сымаджэ горэм лъэшэу езэуагъ, нэмыкIэу зымылъэкIыхэрэми ябэныгъ, куозэ гущыIэ дысхэр къариIуагъэх. Мы мафэхэм апэкIи а шъэожъыем изекIуакIэхэм щынагъо ахэлъэу щытыгъ. Ны-тыхэм ащ фэгъэхьыгъэу бэрэ макъэ арагъэIугъ якIалэ агъэдэIонэу. Ау фырикъугъэхэп, мэлылъфэгъум и 30-м сабыйхэм ащыщ ашIуитхьалэ зэхъум, Эмма Мильнер зыфэIэжагъэп. ЫшIагъэр зэрэмытэрэз­ри къыгурэIо.

Зэпэуцужь Iофхэр бэрэ мы кIэлэцIыкIум илажьэкIэ хъущтыгъэх, психологым зэпымоу Iоф дишIагъ. Зыми ишIуагъэ къакIощтыгъэп, лъытэныгъи къафишIыгъэп.
Эмма Мильнер ышIагъэм еуцолIэжьынышъ, следствием екIолIэнэу гъэсэныгъэмкIэ департаментым къыщыраIуагъ.

Мы уахътэм хэбзэухъумакIохэм Iофыр зэхафы.