Зыщызэогъэхэ чIыпIэхэр къаплъыхьагъэх

«А илъэсышхохэм шъхьащэ афэтэжъугъэшI» зыфиIорэ патриотическэ Iофтхьабзэу мэлылъфэгъум иапэрэ мафэхэм Адыгеим икъушъхьэхэм ащыкIуагъэр ТекIоныгъэм и Мафэу хэдгъэунэфыкIыгъэм фэгъэхьыгъагъ.

Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ наукэмрэ яIофышIэхэм япрофсоюзнэ организацие, Кавказ къэралыгъо биосфернэ заповедникым ипащэхэр, Урысые Федерацием ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Гупчэ и Къыблэ шъолъыр лъыхъон-къэгъэнэжьыгъэн IофхэмкIэ иотделэу Адыгеим щыIэр, нэмыкI­хэри ащ кIэщакIо фэхъугъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим, Къалмыкъым, Ростов хэкум, Къэбэртэе-Бэлъкъарым яапшъэрэ еджапIэхэм япрофсоюзхэм ялIыкIохэу нэбгыри 100 фэдиз хъущтыгъэхэр. Ахэр километрэ 12 зикIыхьэгъэ къушъхьэ маршрутэу Гъозэрыплъэ къушъхьэзэпырыкIыпIэм удэзыщаерэм ращагъэх. Хэгъэгу зэ­ошхом илъэхъан советскэ зэолIхэмрэ нэмыц техакIохэмрэ зыщызэпыуцужьыгъэхэ чIыпIэ­хэр къарагъэлъэгъугъэх. ЗэпырыкIыпIэм «ЛIыгъэм исыхьат» щыкIуагъ, Адыгеим искусствэ­хэмкIэ иколледж истудентхэм флешмобэу «Тятэжъхэм орэд къадэтэжъугъаIу» зыфиIорэр щызэхащагъ. КъызэдаIуагъэхэм ащыщых орэдхэу «Катюша», «Землянка», «Вставай», страна огромная» зыфиIохэрэр, нэ­мыкIхэри.

КъэкIощтхэ илъэсхэми ТекIоныгъэм и Мафэ ипэгъокIэу тихэгъэгу шIу зылъэгъухэрэ ныбжьыкIэхэр зэолIхэм лIыгъэ­шхо зыщызэрахьэгъэ къушъхьэ зэпырыкIыпIэм къыщызэIукIэщтых. ТичIыгу къэзыухъума­гъэхэр ахэм агу къызэрагъэкIыжьыщтхэр, яшIэжь зэрамыгъэкIосэщтыр Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэм иIофы­шIэхэм япрофсоюзнэ организацие ипащэу Хьаткъо Алый къы­Iуагъ.

(Тикорр.).