Депутатэу Хьасанэкъо Мурат зэIукIэгъу адыриIагъ

Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьасанэкъо Мурат Адыгэ Республикэм кIэлэцIыкIум ифитыныгъэхэмкIэ и Уполномоченнэу Александр Ивашинымрэ муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуа­пэ» иадминистрацие кIэлэцIыкIу ибэхэм ыкIи зянэ-зятэхэр зышъхьарымытжьхэм яIофхэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Максим Галушкинымрэ джырэблагъэ зэIукIэгъу адыриIагъ.

— Непэрэ зэIукIэгъумкIэ гухэ­лъэу тиIэр Адыгэ Республикэм щыпсэурэ кIэлэцIыкIухэм языгъэпсэфыгъо уахътэ изэхэщэнкIэ Iофхэм язытет тыкъыщыуцуныр ары. А Iофыгъом мэхьанэшхо иIэу щыт, сыда пIомэ кIэлэцIыкIухэм япсауныгъэ изытет ары Iофыр зыфэкIожьырэр. Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр 2018 — 2027-рэ илъэсхэр кIэлэцIыкIухэм якъэухъумэн епхыгъэ илъэсхэу зэрагъэнафэрэмкIэ Указым ыIапэ кIидзэжьыгъ. Сэ сызэреплъырэмкIэ, Президентым къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэр зэкIэми тызэгъусэу, хабзэм икъутэмэ пстэуми акIуачIэ зэхэлъэу зэшIохыгъэ зэрэхъущтхэм тынаIэ тедгъэтын фае, — ипсалъэ къы­щыхигъэщыгъ Хьасанэкъо Мурат.

ЗэIукIэгъум илъэхъан Александр Ивашинымрэ Максим Галушкинымрэ къызэраIуагъэмкIэ, республикэм щыпсэурэ кIэлэ­цIыкIухэм языгъэпсэфыгъо уахътэ изэхэщэнкIэ ны-тыхэр тхьаусыхагъэхэу къыхэкIыгъэп. Ау щыт нахь мышIэми, федеральнэ хэбзэгъэуцугъэу щыIэм контрактнэ системэм ылъэныкъокIэ икъоу щыгъэпытэжьыгъэ мыхъугъэ лъэныкъохэм ягъэфедэнкIэ зэхэмыфыгъэ Iофыгъо­хэр джыри зэрэщыIэхэм изэрар къэкIо. Iофтхьабзэм хэлажьэ­хэрэм зыкIыныгъэ ахэлъэу къы­зэ­рэхагъэщыгъэмкIэ, Федеральнэ законэу «Къэралыгъо ыкIи муниципальнэ фэныкъоныгъэхэм апае товархэр щэфыгъэнхэмкIэ, IофшIэнхэр зэшIохыгъэнхэмкIэ, фэIо-фашIэхэр тэрэзэу гъэцэкIэгъэнхэмкIэ контрактнэ системэм ехьылIагъ» зыфиIорэм ия 56-рэ ыкIи ия 561-рэ статьяхэм зэхъо­кIыныгъэхэр афэшIыгъэнхэм ехьылIэгъэ законопроектэу ящэнэрэ еджэгъумкIэ Къэралыгъо Думэм ыштагъэм мэхьанэшхо иIэу щыт, сыда пIомэ кIэлэцIыкIухэм языгъэпсэфын изэхэщэнрэ япсауныгъэ игъэпытэнрэкIэ ащ къыдилъытэрэ Iофтхьабзэхэм язэшIохын епхыгъэу ар щыт.

Партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм ифракцие хэтхэм а законопроектыр къагъэхьазы­рыгъ ыкIи Урысые Федерацием и Президентэу В.В. Путиным къафишIыгъэ пшъэрылъхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэм епхыгъэу щыт.

— Непэрэ зэIукIэгъум къызэригъэлъэгъуагъэмкIэ, кIэлэцIыкIухэм языгъэпсэфыгъо уахътэ изэхэщэнкIэ республикэм зэрищыкIагъэм тетэу Iофтхьабзэхэр зэрэщызэшIуахыхэрэр пстэуми апэу зэпхыгъэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат а хэбзэгъэуцугъэм зигугъу къышIырэ Iофтхьабзэхэм язэшIохын ренэу ынаIэ зэрэтыригъэтырэр, ащ фэдэ фэIо-фашIэхэр зыгъэцэкIэрэ организациехэм ежь ышъхьэкIэ ренэу зэрахахьэрэр ары, — къыкIи­гъэтхъыгъ депутатым.

ЗэIукIэгъур зэгурыIоныгъэ ахэлъэу, шIуагъэ къытэу кIуагъэ, кIэлэцIыкIухэмрэ янэ-ятэхэмрэкIэ мэхьанэшхо зиIэ социальнэ Iо­фы­гъохэм язэшIохынкIэ зэкIэми яамалрэ акIуачIэрэ зэдыра­хьы­лIэн зэрэфаер къыхагъэщыгъ.

Къандор Анзор.

Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ идепутат иIэпыIэгъу.