Ветеранхэм афэгушIуагъэх

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ ащ игуадзэу Шъэо Аскэррэ зэряхабзэу ТекIоныгъэм и Мафэ ипэгъокIэу Хэгъэгу зэошхом иветеранэу Мыекъуапэ дэсхэм ащыщхэм адэжь щыIагъэх.

Пстэумэ апэу зихьэкIагъэхэ Тэу Мухьамэд илъэс 17 ыныбжьыгъ партизанхэм яотряд зыхахьэм. Ар Кавказ шъхьафит зышIыжьыгъэхэм ащыщ, нэужым зэуапIэм Iутыгъ, къалэу Прагэ нэсыгъэу заор аухыгъ. ЛIыблэнагъэу зэрихьагъэр наградэ зэфэшъхьафыбэхэмкIэ къыхагъэщыгъ. Джащ фэдэу ар Японием щыкIогъэ заоми хэлэ­жьагъ. УIэгъэ хьылъэу зэуитIум ащытещагъэ хъугъэхэм апкъ къикIыкIэ сэкъатныгъэ иIэу къыгъэзэжьыгъ. Ащ пае къэмынэуи зэо ужым Адыгеир зыпкъ игъэуцожьыгъэным, хэ­хъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм иIахь мымакIэу хилъхьагъ.

Ащ ыуж Парламентым и Тхьаматэрэ ащ игуадзэрэ Хэгъэгу зэошхом иветеранэу Владимир Малеевым дэжь щыIагъэх. Ар, илъэс 95-рэ ыныбжь нахь мышIэми, джыри чанэу хьакIэхэм къапэгъокIыгъ, зэо илъэсхэр дэгъоу къешIэ­жьых. Я 10-рэ классым исыгъ заор къызежьэм, еджэпIэ ужым кIэлъэIуи кIогъагъэхэм ащы­щыгъ. Германием икъалэу Росток нэсыгъэу заор аухыгъ.

Джащ фэдэу мы мафэм Владимир Нарожнэмрэ Шъэо Аскэррэ ветеранхэу Тыкъо Батчэрыерэ Николай Акопянрэ адэжь щыIагъэх. Тыкъо Батчэрые Хэгъэгу зэошхом иветеранхэм анахьыкIэу къытхэнэ­жьыгъэхэм ащыщ, илъэс 92-рэ ыныбжьыр. 1943-рэ илъэсыр ары зэуапIэм зыIухьэгъагъэр, я 25-рэ шхончэо дзэм иснайперщтыгъ.

Парламентым ипащэхэр ТекIоныгъэм и МафэкIэ ветеранхэм афэгушIуагъэх, шIухьафтынэу афагъэхьазырыгъэхэр аратыжьыгъэх, нэбгырэ пэпчъ гущыIэ фабэхэмкIэ фэлъэIуа­гъэх. Хэ­гъэгу зэошхом иветеранэу къыт­хэнэжьыгъэр зэрэмакIэр, ахэр дгъэлъэпIэнхэр, дгъэшIонхэр, тынаIэ атедгъэтыныр пстэуми типшъэрылъ шъхьа­Iэу зэрэщытыр ахэм къыхагъэщыгъ.

– Ветеранхэм, тинахьыжъхэм IэпыIэгъу ятыгъэным, псэукIэ амалэу яIэр нахьышIу шIыгъэным республикэм ипащэ лъэшэу ынаIэ тет, – къыIуагъ Владимир Нарожнэм. – Ащ фытегъэпсыхьэгъэ хэбзэгъэуцугъэу тикъэралыгъо ыкIи республикэм щашта­гъэр макIэп. Ахэр ветеранхэми, ахэм яшъхьэгъусэу шъузабэу къэнагъэхэми, сэкъатныгъэ заом хэзыхыгъэхэми фэгъэкIотэнхэр яIэнхэм, ящыкIагъэр ягъэгъотыгъэным фэIорышIэх.

ХЪУТ Нэфсэт.