Адыгеим хьакIабэ иIагъ

Илъэс къэс жъоныгъокIэ мазэм иапэрэ мэфипшI окIофэкIэ тиреспубликэ зыщызыгъэпсэфынэу къа­кIохэрэ цIыфхэм япчъагъэ хэхъо. Адыгеим туризмэм­рэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэкIэ и Комитет ипащэу Къэлэшъэо Инвер мэфэкI ыкIи зыгъэпсэфыгъо мафэхэр къэ­мысыхэзэ нэбгырэ мин 40 фэдизмэ тикъушъхьэ­хэм зызэрэщагъэпсэфыщтыр къыIогъагъ.

ЦIыфхэм нахь ашIогъэшIэгъонэу къыхахыхэрэ Iофтхьабзэхэм ащыщ гъэтхэ туристическэ спортивнэ зэнэкъокъоу «Интерралли — Белая» зыфиIорэр. Мыгъэ я 43-у ар Адыгеим щызэхащэ.

Тикъушъхьэхэр, типсыкъефэххэр, тигъочIэгъхэр зыгу рихьыхэрэм пэшIорыгъэшъэу хьакIэщхэу зэрысыщтхэм унэхэр ащаубытых, маршрутхэу зэрыкIощтхэр къагъэнафэх. Яунагъохэр ягъусэхэу е цIыф купэу зэхэтхэу къытфакIохэрэри макIэп. Ахэр нахьыбэмкIэ тиреспубликэ къыпэблэгъэ шъолъырхэм къарэкIых, тичIыгу саугъэтхэмкIэ, мэзхэмкIэ, биосфернэ заповедникымкIэ зэрэбаир зышIэхэрэри нахь чIыпIэ чыжьэхэм къарыкIыхэзэ къэкIох.

Адыгеим зекIоным зыщегъэушъомбгъугъэным пае тимэзхэм ыкIи тикъушъхьэхэм апхырыкIыхэрэ лъэсгъогухэм япчъагъэ зэрэхэгъэхъогъэн фаер аужырэ уахътэм хагъэунэфыкIы. Гъозэрыплъэ, Лэгъо-Накъэ итешъо, Хьаджыкъо къушъхьэ тIуакIэм, къушъхьэтхэу Унэ-Коз, кIэпсэ паркэу «Тетис» якIолIэрэ маршрутхэр нахьыбэу тищыкIагъэх. Джащ фэдэу аммонитхэр, исп унэхэр зыщыплъэ­гъущт чIыпIэхэр зыгъэпсэфакIохэм ашIогъэшIэгъоных.