Рязань, С.-Петербург, Пшызэ

Урысыем испорт-зекIо джэгунхэу «Интералли Шъхьэгуащэ–2019-рэ» зыфиIорэр Мыекъопэ районым щыкIуагъ.

РафтингымкIэ спортсмени 160-м нахьыбэ зэнэкъокъум хэлэжьагъ. Илъэсыбэ хъугъэу зэIу­кIэгъухэм IэпэIэсэныгъэ ин къащагъэлъагъо Рязань хэкум испорт­сменхэм. Мыгъи дышъэр къыдахыгъ.

Санкт-Петербург къикIыгъэхэ ныбжьыкIэхэм якомандэ ятIонэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ. Краснодар краимкIэ Лабинскэ районым икомандэ джэрзыр къыдихыгъ.

Адыгэ Республикэм изэIухыгъэ зэнэкъокъу команди 9-мэ яIэпэ­Iэсэныгъэ къыщагъэлъэгъуагъ.

Краснодар краим рафтингымкIэ ифедерацие ипрезидентэу, СССР-м спортымкIэ имастерэу, зэнэкъокъум исудья шъхьаIэу Петр Карьяновым къызэрэтиIуагъэу, зэIукIэгъухэм нахь заушъом­бгъуным фэшI зэхэщакIохэр ама­лыкIэхэм алъэхъух. Нэбгырэ плIырыплI, хырых хъухэу къушъхьэпс чъэрым щызэнэкъокъунхэм ныбжьыкIэхэри нахьышIоу фагъэ­сэнхэм пылъыщтых. Хъулъфыгъэ­хэри, бзылъфыгъэхэри командэхэм ахэтхэу хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм тапэкIи афэбэнэщтых.