Пшызэ и Сэтэнэе-Гуащ

Адыгэ Рес­публикэм и Лъэпкъ театрэ иактрисэу, Адыгеим, Абхъазым язаслуженнэ артисткэу Уайкъокъо Асыет зэнэ­къо­къум шIу­хьаф­тын шъхьа­Iэр къыщыдихыгъ. Бзылъфы­гъэм унэгъо хъыз­мэтыр зэригъэцакIэрэм, искусствэм исэ­наущыгъэ къызэрэщигъэ­лъагъорэм, шэн-хабзэхэр зэрэзэ­рихьэ­хэрэм афэгъэ­хьыгъэ зэIухыгъэ зэнэ­къокъоу Краснодар щыкIуагъэм А. Уайкъо­къом хэушъхьафыкIыгъэ чIыпIэр къыщыдихи, Iоныгъо ма­зэм Урысыем икIэух зэIу­кIэгъоу щызэхащэщтым хэлэжьэнэу фитыныгъэ иIэ хъугъэ.

Зэнэкъокъур Краснодар зэрэщыкIуагъэм, А. Уайкъокъом зэдэгущыIэгъоу дытиIагъэм афэгъэхьыгъэ тхыгъэхэр тигъэзет къыщыхэтыутыщтых.

Сахьидэкъо Нурбый.
Сурэтым итыр: Уайкъокъо Асыет.