Илъэс къэс зэрэхабзэу

ТекIоныгъэм и Мафэ ипэгъокIэу хэушъхьафыкIыгъэхэ цIыф купхэм илъэс къэс ара­ты­рэ ахъщэ тыным фэгъэхьыгъэ унашъом УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр мэлылъфэгъум и 24-м кIэтхагъ.

Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэхэу, зэуапIэм Iутыгъэхэу, Урысые Федерацием, Латвием, Литвам ыкIи Эстонием ащыпсэухэрэм нэбгырэ пэпчъ 2019-рэ илъэсым къыщыублагъэу илъэс къэс сомэ мини 10 етыгъэнэу ащ къыщеIо.

ПенсиехэмкIэ фондым пенсиер къызэритырэ ветеранхэм мы ахъщэ тыныри къаритыщт. Адыгеим ащ фэдэу нэбгыри 192-рэ щэпсэу. Ахъщэр жъоныгъокIэ мазэр ары зафатIупщыщтыр.

Илъэс къэс ар къызфэкIонхэу къызтефэхэрэм лъэIу тхылъ атын имыщыкIагъэу, ежь чIыпIэ органэу зэпхыгъэм IэкIэлъхэ къэбархэм къапкъырыкIызэ, ахъщэр афетIупщы. Мы уахътэми мары къызэратыщтхэм яспискэхэр ауплъэ­кIужьых, тхылъхэр агъэпсых.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд
и Къутамэу АР-м щыIэм
ипресс-къулыкъу