ЖъоныгъуакIэм и 1-р — Гъатхэмрэ IофшIэнымрэ ямэфэкI

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

Гъатхэмрэ IофшIэнымрэ ямэфэкI фэшI тыгу къыддеIэу тышъуфэгушIо!

ЖъоныгъуакIэм иублэгъур дунаир къызыфэбэжьырэ, чIыопсыр къызыущыжьырэ, гъатхэм цIыфхэм кIочIэшхо къазыщыхилъхьэрэ, IофыкIэхэм затыригъэгушхорэ, ягухэлъхэр къадэхъун зэралъэкIыщтым ягугъапIэхэр зыщырапхырэ лъэхъанэу щыт.
ЦIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ сыдигъуи зыкъезыгъэIэтыщтыгъэр, гъэхъагъэ языгъэшIыщтыгъэр аIэшъхьитIу шъхьамысхэу, агу етыгъэу зэрэлажьэщтыгъэхэр ары. Адыгеим илIэужхэу тапэкIэ щыIагъэхэри джащ фэдагъэх. Тиреспубликэ непи социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ ышIынымкIэ лъапсэу щытыр, зигъо пшъэрылъхэр тэзыгъэгъэцакIэрэр IофшIэныр ары.

IофшIэнымкIэ хэбзэшIухэр зэрэлъыдгъэкIуатэрэм, тизыкIыныгъэ, тизэкъотныгъэ щыIэкIэ нахьышIум тызэрэфащэщтым, тиреспублики, хэгъэгури нахь фэшIыгъэ хъунхэм ахэр зэрэфэIорышIэщтхэм тицыхьэ телъ.

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр, псауныгъэ пытэ шъуиIэнэу, шъугукIэ шъучэфынэу, нахьышIоу щыIэр къыжъудэхъунэу, IофышIоу ешъухьыжьэхэрэм гъэхъагъэхэр ренэу ащышъушIынэу тышъуфэлъаIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу

КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу

Владимир Нарожный