IофшIэн зэфыщытыкIэхэр агъэпытэщтых

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Стамбул игубернатор игуадзэу Исмахьил Гюльтекин зэдэгущыIэгъу дыриIагъ.

Ащ хэлэжьагъэх Урысые Федерацием СатыумкIэ илIыкIоу Тыркуем щыIэ Айдар Гашигуллиныр, АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат, инвестиционнэ политикэмкIэ Адыгеим и ЛIышъхьэ иIэпыIэгъоу Петр Гарнага, Тыркуем щыIэхэ Кавказ сообществэхэм я Федерацие ипащэхэр.

Исмахьил Гюльтекин зэIукIэгъум пэуб­лэ псалъэ къыщишIызэ, Адыгеим и ЛIышъхьэ, республикэм илIыкIохэм шIу­фэс гущыIэхэмкIэ закъыфигъэзагъ. Лъэ­ныкъо­хэм язэпхыныгъэ, язэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэм, джащ фэдэу къалэм ищыIакIэ черкес диаспорэр зэрифэшъуа­шэу къызэрэхэлажьэрэм мэхьанэшхо зэряIэр хигъэунэфыкIыгъ.

— Опытэу, шIэныгъэу тIэкIэлъымкIэ тызэхъожьыным, гумэкIыгъохэу щыIэхэм алъэныкъокIэ унэшъо гъэнэфагъэхэр зэдэтшIынхэм мэхьанэшхо иI, тирегионхэм хэхъоныгъэшIухэр ашIынхэм ар фэIорышIэщт. Мыщ фэдэ екIолIакIэр тицIыфхэмкIи федэщт, тыркуе-урысые зэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэмкIэ Iофы­гъохэу етхьыжьагъэхэм ар апыдзагъэ хъущт, — къыIуагъ Исмахьил Гюльтекин.

Адыгеим и ЛIышъхьэ гущыIэр зештэм, дахэу къапэгъокIыгъэхэ бысымхэм «тхьашъуегъэпсэу» ариIуагъ, программэу агъэнэфагъэм экономикэм, культурэм, гъэсэныгъэм ыкIи нэмыкI лъэныкъохэм афытегъэпсыхьагъэхэ Iофтхьабзэхэр къызэрэдыхэлъытагъэхэр къыхигъэщыгъ. Джащ фэдэу УФ-м и Посольствэрэ Урысыем СатыумкIэ илIыкIоу Тыркуем щыIэмрэ ягъу­сэхэу IофшIэны­шхо зэрагъэцакIэрэр хигъэунэфыкIыгъ.

— IофшIэгъу мафэхэм къадыхэлъыта­гъэу зэдэгущыIэгъу заулэ Анкара, Дюздже ащытиIагъ. Джащ фэдэу лъэны­къо зэфэшъхьафхэмкIэ Стамбул зэпхыныгъэ пытэ дытиIэмэ тшIоигъу. АщкIэ тызэзыпхын зылъэкIыщтыр макIэп, ащ хэхьэ Тыркуем ис адыгэ диаспорэ иныр. Тилъэпкъэгъухэм дэгъоу шъукъызэрафыщытымкIэ тышъу­фэраз. Черкесхэр бэу зыщыпсэухэрэ чIыпIэхэм тащыIагъ, тиунэ тисым фэдэу къытщыхъугъ. Ахэм ящыIэкIэ-псэукIэ тэтыем зыкIи текIырэп. Тизэпхыныгъэ, зэгурыIоныгъэу тазыфагу илъыр гъэпытэгъэнымкIэ адыгэ диаспорэм мэхьанэшхо иI, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Культурэмрэ зекIонымрэ я Илъэс Уры­сыемрэ Тыркуемрэ зэрэзэдыхагъэунэфыкIырэм шIогъэшхо къызэритырэр АР-м и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ. КультурэмкIэ тизэпхыныгъэ гъэпытэгъэным фытегъэ­псыхьэгъэ программэ республикэм къы­гъэхьазырыгъ. Тиансамблэ цIэрыIохэу «Налмэсымрэ» «Ислъамыемрэ» къалэу Стамбул концертышхо къыщатыгъ.

Лъэныкъохэм язэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэмкIэ культурнэ ыкIи общественнэ амалхэу щыIэхэр гъэфедэгъэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр губернаторым игуа­дзэ къыIуагъ. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, культурэмрэ зекIонымрэ я Илъэс къыдыхэлъытагъэу Москва щызэхащэгъэ фестивалым Стамбул илIыкIохэр хэлэжьагъэх. Культурнэ зэхъожьынымкIэ мыщ фэдэ екIолIакIэр Мыекъуапэрэ Стамбулрэ зэдагъэфедэнэу предложение къыхьыгъ.

Мы гухэлъым АР-м и ЛIышъхьэ дыригъэштагъ, ащ фэдэ зэзэгъыныгъэ Дюздже зэрэдашIыгъэр хигъэунэфыкIыгъ. Ащ къыдыхэлъытагъэу мы къалэм дэт университетым ныбжьыкIэхэм яфестиваль щыкIощт. Адыгэ культурэм и Дунэе фестивалэу Мыекъуапэ щызэхащэрэм Стамбул итворческэ купхэр хэлэжьэнхэу КъумпIыл Мурат къыригъэблэгъагъэх.

IофшIэн ыкIи гуманитар зэпхыныгъэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ лъэныкъохэм ишIуагъэ аригъэкIыным зэрэфэхьазырыр Айдар Гашигуллиным къыIуагъ. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Урысыем ицIыф лъэпкъхэм, Темыр Кавказым исхэм якультурэ Тыркуем щыпсэухэрэм нахь ашIогъэшIэгъон мэхъу зэпыт. Ащ ишыхьат илъэс къэс Стамбул щызэхащэрэ Кавказ къашъом ифестиваль.

Джащ фэдэу туризмэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ амалхэу щыIэхэми пащэхэр атегущыIагъэх. ЗекIон турхэм язэхэщэн фытегъэпсыхьагъэхэ зэзэгъыныгъэхэр зэдашIынхэмкIэ Адыгеимрэ Стамбулрэ якомпаниехэм IэпыIэгъу афэхъунхэм зэрэфэхьазырхэр пащэхэм къыхагъэ­щыгъ. ЗэдэгущыIэгъум илъэхъан лъэныкъохэр зы еплъыкIэм къыфэкIуагъэх, урысые-тыр­куе зэфыщытыкIэхэм, къэралыгъуитIум япащэхэм IофшIэнышхоу зэдагъэцакIэрэм шIуагъэу къатырэр къызфагъэфедэзэ, язэпхыныгъэ агъэпытэн фае.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.