Мэлылъфэгъум и 28-р – Пасхэ лъапIэм имэфэкI

Адыгэ Республикэм ис чыристанхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

Пасхэ лъапIэм имэфэкI фэшI ты­шъуфэгушIо!

Пасхэм чыристанхэр зэкIэ зэкъуегъэуцох, цIыфхэр щыIэныгъэм фе­гъэблых, шIур ем зэрэтекIорэр къыхэщы, цIыфыгъэ шэпхъэ лъагэхэм – шIулъэгъум, шIошъхъуныгъэ пытэ яIэным, тхьамыкIэхэмрэ сымаджэхэмрэ IэпыIэгъу арагъэгъотыным, агукIэ нахь къабзэу щытынхэм къафэджэ.

Мы мэфэкI нэфыр щыIэныгъэм, гъэкIэжьыныгъэм ягушIуагъо итамыгъэу щыт, шIур, зэфагъэр ыкIи мамыр­ныгъэр ренэу зэрэтекIощтхэм япхыгъэ шIошъхъуныгъэр егъэпытэ.

Пасхэ мэфэкIым чыристанхэм псауныгъэ пытэ, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу яIэнэу, шIум щымыкIэнхэу, мамырэу псэунхэу, Адыгеимрэ Урысыемрэ апае яIофшIэн гъэхъэгъэшхохэр щашIынэу тафэлъаIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу
КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу
Владимир Нарожный