Адыгеим илIыкIо куп бизнес-форумым хэлэжьагъ

Адыгеим илIыкIо купэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипащэр тыгъуасэ бизнес-форумэу Стамбул щыкIуагъэм хэлэ­жьагъ. Тыркуем IэкIыб экономикэ зэпхыныгъэхэмкIэ и Комитет ар щыкIуагъ.

Адыгеим ипащэхэм респуб­ликэм иинвестиционнэ, иэкономикэ амалхэм форумым хэлажьэхэрэр нэIуасэ афашIыгъэх.

Тыркуе-Урысые деловой советым иправление хэтэу, Урысые Федерацием ЮФО-мкIэ иделовой комитет итхьаматэу Дженгиз Гюль, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Урысые Федерацием сатыумкIэ и ЛIыкIоу Тыркуем щыIэ Айдар Гашигуллиным Адыгеимрэ Тыркуемрэ ябизнес-сообществэ илIыкIохэм шIуфэс къарахыгъ.

Дженгиз Гюль форумыр къы­зэIуихызэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Тыркуем экономикэ зэдэлэжьэныгъэ зыдыриIэ хэгъэгуитфмэ Урысыер ахэхьэ.

«ХэгъэгуитIум экономикэ зэпхыныгъэу зэдыряIэм изегъэ­ушъомбгъун тисообществэ иIахь хишIыхьан фаеу сэлъытэ. Адыгеим инвестициехэмкIэ амалэу иIэхэр инвесторхэм къызфагъэ­федэнхэу сыкъяджэ. Мы шъо­лъырым зэдэлэжьэныгъэу дытиIэм хэдгъэхъоным тэркIэ мэхьанэшхо иI. Товархэр нахьыбэу зэIэкIэдгъэхьанхэмкIэ, инвестициехэр туризмэмрэ агропромышленнэ секторымрэ ахэтлъхьанхэмкIэ ар Iэрыфэ­гъоу щыт. Адыгеим и ЛIышъхьэ тыкъызэрэригъэблэгъагъэм иджэуапэу тигуапэу респуб­ликэм тыкъэкIощт», — хи­гъэунэфы­кIыгъ Дженгиз Гюль.

Урысые Федерацием сатыумкIэ и ЛIыкIоу Тыркуем щыIэм Адыгеимрэ Тыркуемрэ язэдэлэжьэныгъэ лъэныкъуабэмкIэ лъагъэкIуатэ зэрашIоигъор зэри­гуапэр къыIуагъ. «Тихэгъэгу гъусэныгъэ зыдыриIэхэм Тыркуер зэу ащыщ. Адыгеим Тыркуем зэзэгъыныгъакIэхэр дишIы­хэ зэрэшIоигъом тэри детэгъа­штэ», — мыщ фэдэ гущыIэхэмкIэ Айдар Гашигуллиным форумым хэлажьэхэрэм зафигъэ­загъ.

Республикэм анаIэ къызэрэтырагъэтырэм фэшI Урысые Федерацием ипосольствэу, Урысые Федерацием сатыумкIэ ипосольствэу Тыркуем щыIэхэм, Тыркуе-Урысые деловой советым зэрафэразэр Адыгеим и ЛIышъхьэ ариIуагъ. КъумпIыл Мурат зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, непэрэ зэIукIэгъур бизнесым, гъэсэныгъэм, социальнэ, экономикэ, культурэ зэпхыныгъэхэм язегъэушъомбгъун фэIорышIэщт.

«Тыркуемрэ тэрырэ тарихъ, гуманитар, социальнэ-экономикэ хъугъэ-шIэгъабэмэ тызэрапхы. Ахэм зэу ащыщ адыгэхэр бэ хъухэу мыщ зэрэщыпсэухэрэр. МыщкIэ амалышIухэу тиIэхэр зэкIэ непэ дгъэфедэнхэ фае. Экономикэм, гъэсэныгъэм, культурэм алъэныкъокIэ ыпэкIэ зэдэтшIыгъагъэхэ зэзэгъыныгъэхэм япIалъэ лъыдгъэкIуатэ, тизэдэлэжьэныгъэ зедгъэу­шъомбгъу тшIоигъу», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, лъэныкъуитIуми язэпхыныгъэ нахь зырагъэушъомбгъун алъэ­кIыщт. Республикэм имэкъу- мэщ, туризмэм, псауныгъэм икъэухъумэн фэгъэзэгъэ лъэныкъом инвестициехэр къазыхалъхьэхэкIэ амалэу иIэхэм къахэхъощт.

Унэхэр зыщагъэпсыщтхэ инвестиционнэ площадкэхэр къаритынхэм, промышленностым, туризмэм, мэкъу-мэщым алъэныкъокIэ проектхэр пхырыщыгъэнхэм Адыгеир афэхьазыр. ИнвесторхэмкIэ нахь къякIунэу алъытагъэр парк шъолъырхэр ары. НепэкIэ индустриальнэ паркищрэ зы турист-рекреационнэ паркрэ щыI.

Адыгеим ихэбзэ къулыкъухэм ахэм афэдэ проектхэм япхы­гъэ­ фэIо-фашIэхэр зы чIыпIэ щызэхащэнхэм анаIэ тырагъэты, хэбзэIахьхэмкIэ фэгъэкIотэныгъэхэр афашIых, чIыгу Iахьхэр къафыхагъэкIых. ЧIыпIэ предприятиехэм япродукцие IэкIыб къэралыгъохэм ябэдзэрхэм ащыIугъэкIыгъэнхэмкIэ Адыгеим амалышхохэр иIэх.

ИнвестициехэмкIэ респуб­ликэм амалэу иIэхэм нахь икъоу нэIуасэ зафашIыным пае форумым хэлажьэхэрэм Адыгеим фэгъэхьыгъэ фильмэ къа­фагъэлъэгъуагъ.

Тыркуе-Урысые деловой советым илIыкIохэм къэралыгъуи­тIум язэдэлэжьэныгъэ зыра­гъэушъомбгъунымкIэ предложениехэу къахьыгъэхэр ашIогъэшIэгъоныгъэх. Адыгеим илIыкIо куп хэтхэм Тыркуем ибизнесменхэм яупчIэхэм джэуап къа­ратыжьыгъ. ООО-у «Красногвардейскэ щэ заводымрэ» тыркуе компаниеу «Иннова Беддинг» зыфиIорэмрэ Iоф зэрэзэдашIэщтымкIэ зэзэгъыныгъэ зэда­шIыгъ. Адыгеим изавод къыщыдагъэкIхэрэ гъэщхэкIхэр Тыркуем щыIугъэкIыгъэнхэу лъэныкъохэр зэзэгъыгъэх. Мазэ зы­тешIэкIэ апэрэ продукциер Тыркуем къащэнэу рахъухьагъ.

Адыгеимрэ Тыркуемрэ япред­принимательхэм язэпхыныгъэ экономикэм иотраслэ зэфэшъхьафхэм ащагъэпытэ зэрашIоигъор къаIуагъ. Сатыум, экономикэм, инвестициехэм алъэныкъокIэ хэгъэгуитIум нахь зызэрагъэчанырэр бизнес-сообществэм игуапэ хъугъэ.

«Лъэныкъо пстэумкIи рес­публикэм хэхъоныгъэ едгъэшIын тыгу хэлъ. Тыркуем зэдэлэжьэныгъэу дытиIэм зызедгъэушъомбгъукIэ, пшъэ­рылъхэу зыфэдгъэуцужьыгъэ­хэр лъэныкъуабэкIэ гъэцэкIагъэ хъущтых», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу