Ахъщэм ухегъэукъо

Дунэе фестивалэу «Кавказский меловой кру­гым» хэлажьэхэрэ театрэхэм якъэгъэлъэгъонхэр Мыекъуапэ гъэшIэгъонэу щэкIох.

Мэлылъфэгъум и 24-м Щэрджэс­къалэ ыкIи Назрань къарыкIыгъэ­хэ театрэхэм фестивалыр лъагъэ­кIотагъ. Ингуш къэралыгъо драматическэ театрэу И. Базор­киным ыцIэ зыхьырэм испектак­лэу «Ганз» зыфиIорэм теплъыгъ.

Къэгъэлъэгъоныр ингушыбзэкIэ кIуагъэ. ШIэныгъэлэжьэу, тхакIоу Берс ироль республикэм инароднэ артистэу А. Евлоевым къешIы. Мылъкушхо ащ къыгъотыгъэу къэбар цIыфхэм алъегъэIэсышъ, чIыпIэ хэхыгъэм нэбгырабэ къы­рещалIэ. ЧIым етIэщтхэри къа­хэкIыгъэх. ШIэныгъэлэжьым ахъщэу иIэми къыкIэупчIэх. Берс ахъщэр чIыфэу къаIихи, тхылъэу къыдигъэкIыщтым пэIуигъэхьагъ. Тхылъыр ары кIэн лъапIэу ащ иIэр. Пкъэу пыхыкIыгъэм ылъапсэ мылъку зэрэчIэмылъыр нэужым цIыфхэм ариIожьыгъ.

Артистхэу М. Галаевам, М. Нальгиевым, А. Бузуртановым, Х. Ганиевам, нэмыкIхэм ярольхэр дэгъоу къашIыгъэх. Ахъщэм, мылъкум янэцIыхэрэм щыIэныгъэм цыхьэ ащыфэпшIыныр джырэ уахътэ зэрэкъиныр артистхэм IэпэIэсэныгъэ ахэлъэу къагъэлъагъо.

Тыгъуасэ Абхъазым, Къыблэ Осетием ятеатрэхэм фестивалыр лъагъэкIотагъ.
Сурэтым итхэр: Ингушетием иартистхэр къэгъэлъэгъоным хэлажьэх.