Адыгеим и ЛIышъхьэ провинциеу Дюздже игубернатор IукIагъ

Адыгеим илIыкIо купэу Тыркуем щыIэм иIофшIэгъу мафэхэм къадыхэлъытагъэу тыгъуасэ провинциеу Дюздже зэдэгущыIэгъу заулэ щадыряIагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Тыр­куем ипровинцие игубернаторэу Даылы Зюлькиф мыщ щыIукIагъ.

ЛъэныкъуитIум язэдэлэжьэныгъэ зэрэлъагъэкIотэщтым ахэр тегущыIагъэх. Адыгеим и ЛIышъхьэ провинцием щыпсэурэ адыгэхэм IэпыIэгъу зэрафэхъу­рэм фэшI губернаторым зэ­рэфэразэр риIуагъ, гъэсэны­гъэм ылъэныкъо­кIэ зэфыщытыкIэшIоу зэдыряIэ­хэр лъыгъэкIотэгъэным мэхьанэшхо зэриIэр хигъэунэфыкIыгъ.

«Фабэу шъукъызэрэтпэгъо­кIыгъэм пае тхьашъуегъэпсэу. Анкара тызыщэIэми, Дюздже тыкъызэкIоми нэгуихыгъэу шъукъытпэгъокIыгъ, общественнэ организациехэми, хэбзэ къулыкъухэми зэдэлэжьэныгъэу къыд­дыряIэм зырагъэушъомбгъу зэрашIоигъор зэхэтшIагъ. Тэри джары тызыфаер. Дюздже зэпхыныгъэу дытиIэм зедгъэушъом­бгъунэу тыхьазыр. ТизэфыщытыкIэхэм ягъэпытэнкIэ, бизнесым ылъэныкъокIэ тызэзэгъынхэмкIэ адыгэу мыщ щыпсэухэрэм IэпыIэгъушIу къытатын алъэкIыщт», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

ЛъэныкъуитIуми амалэу яIэхэр икъоу зэрагъэфедэн фаер Адыге­им и ЛIышъхьэ къыхигъэ­щыгъ. ХэгъэгуитIум япащэхэм 2019-рэ илъэсыр культурэмрэ туризмэмрэ я Илъэсэу зэралъытагъэм еп­хыгъэу Iофтхьабзэу зэрахьэ­хэрэм чанэу ахэлэжьэнхэ фае.
Провинциеу Дюздже игубернатор лъэныкъо зэфэшъхьаф­хэмкIэ Адыгеим зэдэлэжьэныгъэу къыдыряIэм зырагъэушъом­бгъу, проектыкIэхэм адэлажьэхэ зэрашIоигъор къыIуагъ. АщкIэ лъэпсэшIу хъущтых Урысыемрэ Тыркуемрэ азыфагу илъ зэфыщытыкIэшIухэр, адыгэхэу мыщ щыпсэухэрэм зэдэлэжьэныгъэ дэгъу зэрэдыряIэр.

«Тадэжь адыгэ лъэпкъхэм къахэкIыгъэхэр бэу щэпсэух, тэ ахэм лъытэныгъэ афэтэшIы. Адыгэ Хасэм чанэу Iоф ешIэ. Ахэм ящыкIэгъэ амалхэр ятэгъэ­гъоты. Адыгэхэм Дюздже хэхъо­ныгъэ егъэшIыгъэным, тизэдэлэжьэныгъэ гъэпытэгъэным яIахьышIу хашIыхьэ», — хигъэ­унэфыкIыгъ Даылы Зюлькиф.

ЗэдэгущыIэгъум икIэух Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэ­щыгъэмкIэ, мы зэIукIэр пIэлъэ кIыхьэм телъытэгъэ зэпхыныгъэ Тыркуем дэшIыгъэным фэIорышIэщт. ЦIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэным тегъэ­псыхьэгъэ предложение гъэшIэгъонхэмрэ проектхэмрэ лъэныкъуитIуми яIэх.