Адыгеим иинвестиционнэ ыкIи экономикэ амалхэр къыгъэлъэгъуагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипэщэ лIыкIо купэу Тыркуем щыIэм республикэм инвестиционнэ ыкIи экономикэ амалэу IэкIэлъхэр къыгъэлъэ­гъуагъэх.


Анкара и Промышленнэ палатэ щыкIогъэ бизнес-форумым къыдыхэлъытагъэу мыщ илъэтегъэуцо зэхащагъ. Адыгеим фэгъэхьыгъэ фильмэу къагъэлъэгъуагъэм ишIуагъэкIэ шъолъырым, ащ итарихъ-культурнэ кIэн бай, игъэхъагъэхэм, чIыопс ыкIи рекреационнэ къэ­кIуапIэу IэкIэлъхэм форумым хэлажьэхэрэм нэIуасэ зафашIын алъэкIыгъ.

Тыркуем зыщыкIощтхэ уахътэм ехъулIэу республикэм Iоф­шIэныр зэрэщызэхащэрэм илъэныкъо шъхьаIэхэр къизыIотыкIыхэрэ тхылъхэр, буклетхэр къыдагъэкIыгъэх. Адыгеим иминистерствэхэми, ипредприятиехэми къэгъэлъэгъонхэр къагъэхьазырыгъэх. Бизнесым хэщагъэхэм ашIогъэшIэгъон хъун ылъэкIыщт инвестиционнэ предложениехэри форумым къыщахьыгъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Iоф­тхьабзэм хэлажьэхэрэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ закъыфигъазэзэ, къэралыгъуитIум язэпхыныгъэ лъэныкъо пстэумкIи гъэпытэгъэ­ным Урысыем ыкIи Тыркуем я Президентхэм акIуачIэ зэрэрахьылIэрэр къыхигъэщыгъ. КъумпIыл Мурат зэрилъытэрэмкIэ, политикэмкIэ унашъоу ашIыхэрэм адакIоу экономикэм ылъэныкъокIи ащ фэдэ лъэбэ­къушIухэр дзыгъэнхэ фае.

Экономикэм инвестициехэр къыхэлъхьэгъэнхэмкIэ Адыгеим амалышIухэр IэкIэлъых. АщкIэ анахь шъхьаIэу щытых республикэр зыдэщыс чIыпIэр хъопсагъоу зэрэщытыр, рекреационнэ къэкIуапIэхэмкIэ зэрэбаир, инфраструктурэ зэтегъэпсыхьагъэ зэриIэр, общественнэ-политическэ зыпкъитыныгъэ зэри­лъыр, — къыхигъэщыгъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Инвестициехэр хэплъхьанхэмкIэ Адыгеир хъопсагъоу зэрэщытым ыкIи мы лъэныкъомкIэ политикэу щызэрахьэрэм зыпкъ­итыныгъэ зэриIэм ишыхьат инвестициехэмкIэ лъэпкъ рейтингым чIыпIэу щиубытырэмкIэ зэрэдэкIоягъэр, компание инхэм шъолъырым Iоф зэрэщашIэрэр. ГущыIэм пае, компаниеу «ИКЕЯ» зыфиIорэм ипроекты­шхо республикэм щегъэцакIэ. Къэралыгъо корпорациеу «Рос­атомым» жьыбгъэм ыкIуачIэкIэ Iоф зышIэщт электростанцие анахь ин шъо­лъырым щешIы. 2018-рэ илъэсым изэфэхьысыжьхэмкIэ, респуб­ликэм инвестициеу къыхалъхьагъэр доллар миллион 500-м ехъу, 2017-рэ илъэсым егъэпшагъэмэ, ар проценти 142,5-рэ мэхъу. Мы къэгъэлъэгъонымкIэ Адыгеим апэрэ чIыпIэр Урысыем щиубытыгъ.


КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, лъэныкъо пстэуми зэп­хыныгъэ пы­тэ адыри­Iэу ыкIи шIуа­гъэ къы­тэу Iоф ади­шIэ­ным Адыгеир фэ­хьазыр. Ащ дакIоу дунэе экономикэ зэпхыныгъэхэм зягъэ­ушъомбгъугъэным республикэр сыдигъуи пылъ. СатыушIыным ылъэны­къокIэ Адыгеим ипредприятиехэм ыкIи организациехэм къэралыгъо 30-м ехъумэ зэпхыныгъэ адыряI, ахэм зэу ащыщ Тыркуер.

Бизнес-форумым хэлэжьагъэ­хэм анахьэу анаIэ зытырадзагъэхэм ащыщ индустриальнэ паркхэм ягъэпсын. Ахэм яшIын­кIэ Тыркуем опытэу IэкIэлъыри республикэм къызфигъэфедагъ.

Адыгеим и Теуцожь район щашIыгъэ индустриальнэ паркым Iоф ешIэ. Мыщ фэдэ псэуалъэ­хэр Тэхъутэмыкъое, Мыекъопэ, Кощхьэблэ районхэм ыкIи Мые­къуапэ ащагъэпсынхэу агъэ­нафэ. Пхъэм икъыдэгъэкIыжьыни шъолъырым зыщеушъомбгъу. Дунэе шапхъэхэм адиштэрэ шIыкIэхэр предприятиехэм агъэ­федэх. Отраслэ зэфэшъхьафхэм апае Адыгеим къыщыдагъэкIы­хэрэ редукторхэр ыкIи манипуляторхэр Урысыем щызэлъа­шIэх, ахэр IэкIыб къэралыгъо­хэми ащаIуагъэкIых. Шъолъырым къыщашIырэ транспорт оборудованиер, картоным ыкIи тхы­лъы­пIэм ахэшIыкIыгъэ гофпродукциер, бытовой химием ито­вархэр дэгъоу IокIых.

Хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ агропромышленнэ комплексми амалышIухэр IэкIэлъых. Лэжьыгъэ бэгъуагъэу къыхьыжьырэмкIэ Адыгеир Урысыем ишъо­лъыр анахь дэгъуипшIым ренэу ахэт. Джащ фэдэу чъыгхатэхэм, хэтэрыкIхэм ялэжьынкIэ, гъэфэбапIэхэм яшIынкIэ республикэм хэхъоныгъэшIухэр иIэх.

Шъолъырым ибренд шъхьаIэ – адыгэ къуаер Тыркуем ибизнесменхэм ашIогъэшIэгъон хъу­гъэ. Джащ фэдэу адыгэ щыгъур, адыгэ щаир тыди щызэлъашIэх. ШэпхъэшIухэм адиштэрэ щэм хэшIыкIыгъэ продукцием, тыгъэ­гъэзэ дагъэм, минеральнэ псым, кIэлэцIыкIухэм арагъэшхырэ гъомылапхъэхэм ыкIи сокхэм якъыдэгъэкIынкIэ типредприятиехэм щытхъур къалэжьыгъ.

Адыгеим ыкIи Тыркуем япред­принимательхэм бизнесым ылъэныкъокIэ язэпхыныгъэ зы­рагъэушъомбгъуным фэхьазыр­хэу къаIуагъ. Мыщ епхыгъэу тиреспубликэ ипредприятиехэм ыкIи тыркуе бизнесменхэм Iоф зыдашIэн алъэкIыщт проектхэм, бэдзэр конъюнктурэм атегущыIагъэх, тапэкIи а IофшIэныр лъагъэкIотэным фэхьазырхэу къаIуагъ.

ЛъэныкъуитIум ашIогъэшIэгъо­нын ыкIи шIуагъэ къафэзыхьын зылъэкIыщтыр зекIоныр ары. Адыгеим мыщкIэ рекреационнэ къэкIуапIэу IэкIэлъхэмрэ тыркуе компаниехэм опытэу яIэмрэ туризмэм хэхъоныгъэ ышIыным ылъапсэ хъун ылъэкIыщт.

ШIуагъэ къытэу Iоф зэдэтшIэнымкIэ амалышIухэр тIэкIэлъых. Арышъ, экономикэм илъэныкъо зэфэшъхьафхэм афытегъэпсыхьэгъэ проектыкIэхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэм тынаIэ тедгъэтыщт, — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.