Адыгеим илIыкIо куп Тыркуем и Лъэпкъ ЗэIукIэшхо идепутатхэм аIукIагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Тыркуем и Лъэпкъ ЗэIукIэшхо ипарламент куп ипащэу Мурат Байбатур Анкара щыIукIагъ.

Тыркуем ипарламент илIыкIо КъумпIыл Мурат, Адыгеим илIыкIо куп хэтхэми шIуфэс къарихыгъ, Урысыемрэ Тыркуемрэ зэзэгъыныгъэхэр зэдашIынхэмкIэ Iофэу ашIэрэр къафиIотагъ. ХэгъэгуитIуми зэфыщытыкIэ дэгъу зэрэзэдыряIэр Мурат Байбатур хигъэунэфыкIыгъ.

«Тизэпхыныгъэхэм ягъэпытэнкIэ Тыркуем и Президентрэ Урысыем и Президентрэ политикэ шIошъхъуныгъэ ин зэряIэр тэлъэгъу. Ар IэубытыпIэ къызыфэтшIызэ, тизэфыщытыкIэхэм зызэрядгъэушъомбгъущтыр, парламент зэдэлэжьэныгъэм хэхъоныгъэ зэред­гъэшIыщтыр къэтэIо. Ащ пае типарламентрэ Къэралыгъо Думэмрэ зэныбджэгъуныгъэ зэдыряIэным фэIорышIэщт куп зэхэтэщэ. Адыгеим ыцIэ­кIэ сенаторэу Хъопсэрыкъо Мурат зэпхыныгъэ зэрэдытиIэщтыр тигуап», — къыIуагъ Мурат Байбатур.

Парламентарием джащ фэдэу Тыркуем и Лъэпкъ ЗэIукIэшхо зызэхащагъэр илъэс 99-рэ зыщыхъурэм тефэу Адыгеим илIыкIо куп ядэжь къызэрэкIуагъэр лъэшэу зэрягуапэр къыIуагъ. Тыркуем идепутатхэр Адыгэ Республикэм и Къэ­ралыгъо быракъ и Мафэ фэшI Адыгеим щыпсэухэрэм къафэгушIуагъэх.

КъумпIыл Мурат Урысыем и ЛIыкIохэу Тыркуем щыIэхэр, адыгэхэм яобщественнэ организациехэм ахэтхэр фабэу къа­зэрапэгъокIыгъэхэм фэшI зэрафэразэр къыIуагъ. Къэралыгъохэми, шъолъырхэми азыфагу илъхэ зэфыщытыкIэшIухэм зягъэушъомбгъугъэным мэхьанэшхо зэриIэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэ­щыгъ. ХэгъэгуитIуми язэдэлэжьэныгъэ зегъэушъомбгъугъэнымкIэ Урысыемрэ Тыркуемрэ япащэхэм бэ зэрашIэрэр, хэгъэгуитIуми япарламентариехэм мыщкIэ мэхьанэшхо зэряIэр Адыгеим и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ.

Тыркуем щыпсэухэрэ адыгэхэм ялIыкIохэм парламентхэм яIофшIэн яIахь зэрэхашIыхьэрэм зэригъэразэрэр Къум­пIыл Мурат къыIуагъ.

«Адыгеимрэ Тыркуемрэ бэшIагъэ зэпхыныгъэ зызэдыряIэр. Шъуихэгъэгу бэшIагъэу адыгэхэр зэрэщыпсэухэ­рэм ар къеушыхьаты. ТапэкIэ тиIоф­шIэнкIэ тэ IэубытыпIэ къызыфэтшIыщтых Владимир Путинымрэ Реджеп Эрдоганрэ политикэ амалхэу зэрахьэ­хэрэр, адыгэ хэхэсхэм амалхэу яIэхэри къызфэдгъэфедэщтых. Тилъэпкъэгъухэм Тыркуем ищыIэныгъэ чIыпIэшхо зэрэщаубытырэр, шъуихэгъэгукIэ мэхьанэшхо зиIэхэ проектхэм ягъэцэкIэн чанэу ахэр зэрэхэлажьэхэрэр лъэшэу сигуап», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Мурат Байбатур къызэриIуагъэмкIэ, адыгэхэр Тыркуем икъэралыгъо хэбзэ къулыкъухэм ахэтых, хэгъэгум щыпхыращхэрэ проект инхэм чанэу ахэлажьэх.
Адыгэ хэхэс депутатхэу зэIукIэгъум хэлэжьагъэхэм зэзэгъыныгъэхэр зэда­шIын­хэмкIэ Адыгеим IэпыIэгъу къыратыным зэрэфэхьазырхэр къаIуагъ.

«ТизэфыщытыкIэхэм зядгъэушъомбгъунымкIэ лъэныкъо пстэури къызщыдэлъытэгъэ екIолIакIэм, IэпыIэгъум, хабзэм, бизнесым, общественностым язэкъотныгъэ мэхьанэшхо яI. Адыгэ­хэм яобщественнэ объединениехэр, чиновникхэр, депутатхэр хэгъэгухэм язэпхыныгъэ гъэпытэгъэным кIэщакIо зэрэфэхъухэрэр дэгъу. Ащ гъэхъагъэ­хэр къызэрэкIэлъыкIощтхэм сицыхьэ телъ», — хигъэунэфыкIыгъ Адыгэ Рес­публикэм и ЛIышъхьэ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу