Адыгеимрэ Анкарарэ япащэхэр зэзэгъыгъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ Анкара имэрие Тыркуем икъэлэ шъхьаIэ имэрэу Мансур Яваш щыIукIагъ.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэх Анкара ирайон анахь инэу Чанкая имэрэу Алпер Ташделен, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат, муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» инароднэ депутатхэм я Совет итхьаматэу Джармэкъо Азмэт.

Анкара имэрэу хьакIэхэм шIуфэс къязыхыгъэм мы IэнатIэм гъэтхапэм и 31-м зэрэIухьагъэр, Адыгэ Республикэм илIыкIо куп зэдэгущыIэгъоу дыриIэщтым бизнесымрэ, зэкъош зэфыщытыкIэхэмрэ ягъэпытэнкIэ мэхьанэшхо зэриIэр къы­Iуагъ.

«Лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ тихэгъэгухэм язэдэлэжьэныгъэ лъэкIуатэ. Товарэу зэIэкIэдгъахьэрэм хэхъо. ЧIыпIэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ къулыкъухэмрэ къэралыгъо къулыкъухэмрэ зэдырагъа­штэзэ яIофшIэн зэхащэн фае», — хигъэ­унэфыкIыгъ Мансур Яваш.

Мэрым къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Анкара Москварэ Казаньрэ зэкъош зэфыщытыкIэхэр адыриI. Тыркуем икъэлэ шъхьаIэ ихэбзэ Iэшъхьэтетхэм джащ фэдэу Адыгеим зэдэлэжьэныгъэ къыдыряIэ ашIоигъу. АщкIэ зишIуагъэ къэкIощтыр Тыркуем адыгабэ зэрэщыпсэурэр ары.

Илъэс 24-кIэ узэкIэIэбэжьымэ, районэу Чанкая Мыекъуапэ зэкъош зэфыщытыкIэхэр къыдыриIэнэу зэрезэгъыгъагъэм, ащкIэ амалэу щыIэхэм зэIукIэгъум щатегущыIагъэх. Адыгеим и ЛIышъхьэ хэгъэгуитIуми язэдэлэжьэныгъэ лъэгэпIакIэм нагъэсынэу къызэраIуагъэм къыдыри­гъэштагъ.

«Тихэгъэгухэм азыфагу илъ зэфыщытыкIэхэм непэ псынкIэу хэхъоныгъэ зэрашIырэр тинэрылъэгъу. Урысыемрэ Тыркуемрэ япащэхэм ар бэкIэ яшIушIагъэу щыт. Ау лъэпкъ зэгурыIоныгъэр пытэщтэп муниципалитетхэр зэдэмылажьэхэмэ. Илъэсыбэ хъугъэу Мыекъуа­пэ районэу Чанкаярэ Газиантепрэ ныбджэгъу зэфыщытыкIэхэр адыриI. ЫпэкIэ зэкъош зэфыщытыкIэхэр адэтшIынэу тызэзэгъыгъагъэмэ, непэ тиIофшIэн нахь зедгъэушъомбгъуным тыщэгугъы», — хигъэунэфыкIыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщы­гъэмкIэ, ведомствэхэм ялIыкIохэм Тыркуем и Правительствэ Iоф щызышIэхэрэм зэIукIэгъухэр адыряIагъэх. Зэдэлэжьэныгъэм илъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ зэзэгъыныгъэ заулэ адэшIыгъэным тегущыIагъэх. Лъэныкъохэм анахьэу къе­кIущтэу алъытэрэр чIыпIэ къэкIуапIэхэр зыщыгъэфедэгъэ производствэхэр зэдызэхэщэгъэнхэр, туризмэм, сатыум, мэкъу- мэщым алъэныкъокIэ зэдэлэжьэнхэр ары. Культурэмрэ гъэсэныгъэмрэ япхыгъэ проектхэри зэдагъэцэкIэнхэу рахъухьэ.

КъумпIыл Мурат культурэмрэ туриз­мэмрэ я Илъэсэу 2019-рэ илъэсыр Урысыеми Тыркуеми зэрэщагъэнэфагъэм хэгъэгухэм язэпхыныгъэ нахь зызэрэригъэушъомбгъущтыр къыIуагъ. Культурэмрэ туризмэмрэ яIэубытыпIэу, тарихъым, бзэм, шэн-хабзэхэм нэIуасэ зафашIызэ, цIыфхэр нахь дэгъоу зэгурыIохэ мэхъу.

«Тизэпхыныгъэхэр зэрэдгъэпытэщтыр экономикэ, культурэ проектыбэмэ япхырыщын фэIорышIэщтых. ШIуагъэ къэзытыщт Iофхэм япхырыщынкIэ Адыгеим ихэбзэ къулыкъухэм къызэрэжъудырагъэштэщтым сыди­гъуи шъуицыхьэ тежъугъэлъы хъущт», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.
Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу