Пенсионеркэр хэкIодагъ

Мыекъуапэ игъогухэм ащыщ мы мафэхэм хъугъэ-шIэгъэ гухэкI къыте­хъухьагъ.

Полицейскэхэм зэра­гъэ­унэфыгъэмкIэ, Крас­нодар краим щыпсэурэ илъэс 22-рэ зыныбжь кIэ­­лакIэу автомобилыр зезы­фэщтыгъэм гъогурыкIоным ишапхъэхэр ыукъо­хи, лъэс­рыкIо гъогур зэпы­зычы­щтыгъэ зыныбжь хэ­кIо­тэ­гъэ бзылъфыгъэр риутыгъ. Пенсионеркэр псын­кIэу сымэджэщым нагъэсыгъ нахь мышIэми, шъоб­жэу тещагъэхэм апкъ къи­кIыкIэ идунай ыхъожьыгъ.

Мы мэфэ дэдэм респуб­ликэм икъэлэ шъхьаIэ игъо­гу горэм нэмыкI хъу­гъэ-шIагъэ къытехъухьагъ. Красногвардейскэ районым щыщ кIэлэ ныбжьыкIэу машинэм ируль кIэрысы­гъэм гъогум тет илъэс 93-рэ зыныбжь бзылъфыгъэр риутыгъ. ­Пенсионеркэр сымэджэщым нагъэсыгъ.

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу.