ЛъэныкъуитIу зэIукIэгъу

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэмрэ Краснодар краим и Законихъухьэ ЗэIукIэрэ ядепутатхэм блэкIыгъэ бэрэ­скэ­шхом зэхэсыгъо зэдыряIагъ.

Гъунэгъухэм язаконихъухьэ орган зычIэт Унэм щыкIогъэ Iофтхьабзэр къушъхьэ ыкIи къушъхьэ лъэпэ чIыпIэу субъектитIум къызэлъаубытыхэрэм гъэпсэфыпIэ чIыпIэхэр ащы­гъэпсыгъэнхэр ыкIи Краснодар псыIыгъыпIэм гумэкIыгъоу къыхьыхэрэр дэгъэзыжьыгъэ зэрэхъущт амалхэр ары анахьэу зыфэгъэхьыгъагъэр.

Адыгеим ылъэныкъокIэ ащ хэлэжьагъэх АР-м и Парламент и Тхьаматэ игуадзэу, мэ­къумэщ политикэмкIэ, мылъку ыкIи чIыгу зэфыщытыкIэхэмкIэ Комитетым ипащэу Шъэо Аскэр, туризмэмкIэ, экологиемкIэ ыкIи чIыопсым игъэфедэнкIэ Парламентым и Комитет ипащэу Игорь Ческидовыр, Адыгэ Рес­публикэм и ЛIыкIоу Краснодар краим иадминистрацие ипащэ дэжь щыIэ Хьатэгъу Налбый, къулыкъу ыкIи ведомствэ зэфэшъхьафэу мы лъэныкъуитIум афэгъэзагъэхэм, Красногвардейскэ, Теуцожь ыкIи Мыекъопэ районхэм ялIыкIохэр.

Краснодар краим ылъэны­къокIэ — ащ и Законихъухьэ ЗэIукIэ и Тхьаматэ игуадзэу Сергей Усенкэр, чIыопсым икъэ­кIуапIэхэм ягъэфедэн, эколо­ги­ческэ щынэгъончъагъэм, гъэ­псэфыпIэ-IэзэпIэ комплексым ыкIи туризмэм яIофхэмкIэ ащ и Комитет ипащэу Александр Джеус, зыгъэпсэфыпIэхэмкIэ, туризмэмкIэ ыкIи олимпийскэ кIэнхэмкIэ Краснодар краим иминистрэ игуадзэу Кирилл Мавриди, нэмыкIхэр. Сергей Усенкэм зэхэсыгъор зэрищагъ.

Мы Iофтхьабзэм АР-м и Парламент идепутатхэр кIэщакIо фэхъугъэх. АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ ыцIэкIэ бысымхэм шIуфэс къарихыгъ, къызэрэрагъэблэ­гъагъэхэм фэшI «тхьашъуегъэ­псэу» къариIуагъ Шъэо Аскэр.

— СубъектитIум язэфыщытыкIэхэм хэхъоныгъэхэр зэря­Iэхэр нафэ, — къыIуагъ ащ. – Лъэныкъо зэфэшъхьафыбэхэмкIэ зэпэблагъэу Iоф зэдэтэшIэ, законихъухьэ органхэми, хэбзэ гъэцэкIэкIо органхэми зэгуры­Iоныгъэ тазыфагу илъ. Непэ тызфызэIукIэгъэ Iофыгъохэри ты­зэдеIэжьзэ зэшIотхынхэу сэгугъэ.

СубъектитIум туризмэм изегъэушъомбгъункIэ яIофхэм язытет Игорь Ческидовымрэ Кирилл Мавридирэ кIэкIэу къа­тегущыIагъэх. Республикэри краири туризмэм зегъэушъомбгъугъэным лъэныкъо пстэумкIи зэрэфытегъэпсыхьагъэхэр ахэм къыхагъэщыгъ. Игорь Чес­кидовым Адыгеим итуризмэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фэшI щызэшIуахыхэрэм къатегущы­Iэзэ, ащ епхыгъэ инфраструктурэм игъэпсын аужырэ илъэс заулэм сомэ миллиарди 5-м ехъу зэрэпэIуагъэхьагъэр къы­Iуагъ. Горнолыжнэ зыгъэпсэ­фыпIэу «Лэгъо-Накъэ» ипроект лъагъэкIуатэмэ субъекти­тIумкIи федэшхо зэрэхъущтым къыкIигъэтхъызэ, гъунапкъэхэр зэфамыгъэнафэхэу, пшъэрылъхэр зэтырамыгуащэхэу, зэде­Iэжьхэмэ ар нахь къызэрафэ­IэшIэхыщтыр къыхигъэщыгъ.

Мыекъопэ районым иста­ницэу Дахъо къыщегъэжьагъэу бгы сэтхэу Лэгъо-Накъэ нэс кIо­рэ гъогум игъэфедэн епхыгъэ Iофхэр мыщ дэжьым Адыгеим илIыкIохэм къыщаIэтыгъ. Ащ щыщ Iахь мы уахътэм Крас­нодар краим иеу щыт, ау ащ иIыгъынкIэ щыкIагъэхэр щыIэх. АдыгеимкIэ мы гъогур шап­хъэхэм адиштэу гъэпсыгъэным мэхьанэшхо иI, сыда пIомэ ту­ризмэм изегъэушъомбгъун бэкIэ ащ епхыгъ. Ары республикэм илIыкIохэм къыхагъэщы­гъэр. Гъогур федеральнэхэм ахэлъытагъэ хъужьыным пае ащ епхыгъэ Iофтхьабзэхэр зэдызэшIуахынхэр игъоу тидепутатхэм алъытагъ.

Законихъухьэ ЗэIукIэм идепутатхэм туризмэм епхыгъэ ин­фраструктурэм игъэпсынкIэ Адыгеир бэкIэ апэ зэришъыгъэр, къэралыгъо программэхэм чанэу зэрахэлажьэрэм ишIуагъэкIэ хэхъоныгъэ инхэр зэришIыгъэхэр къыхагъэщыгъ. Гъогоу зигугъу ашIыгъэр фе­деральнэхэм ахэлъытэжьыгъэным ыуж ихьэгъэным къыдырагъэштагъ.

ЛъэныкъуитIур яеплъыкIэхэмкIэ зызэдэгуащэхэм ыуж горнолыжнэ зыгъэпсэфыпIэр гъэ­псыгъэным епхыгъэ Iофхэм адэлэжьэщт куп зэдызэхащэнэу рахъухьагъ. КIэщакIо зыфэ­хъу­хэрэ Iофхэр ащ пхырищышъунхэу, зыгъэпсэфыпIэу «Лэ­гъо-Накъэ» ипроект федеральнэ программэхэм ащыщ хэхьанэу зэрэгугъэхэрэр къыхагъэщыгъ.

Краснодар псыIыгъыпIэм изытет, ащ игъэфедэнкIэ зэшIохыгъэ хъугъэхэм, Iофыгъоу щыIэхэм къатегущыIагъэх псыкъэкIуапIэхэмкIэ Федеральнэ агентствэм краимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ иIэнатIэ зы­гъэцакIэрэ Наталья Мальцевамрэ ФГБУ-у «Краснодар псы­IыгъыпIэм» ипащэу Владимир Грищенкэмрэ.

ПсыIыгъыпIэм изытет гумэкIыгъоу къытыхэрэмкIэ нэужым яеплъыкIэхэр къыраIотыкIыгъэх Адыгэ Республикэм и ЛIыкIоу Краснодар краим иадминист­рацие ипащэ дэжь щыIэ Хьа­тэгъу Налбый, АР-м тыкъэзы­уцухьэрэ дунаим икъэухъумэнкIэ ыкIи чIыопсым икъэкIуапIэхэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Колесниковым, УФ-м и МЧС АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ игуадзэу Хьэшхъожъ Эльдар. ПсыIыгъыпIэм инэпкъхэм язытет, псыр чIычIэгъымкIэ къакIозэ ахэр зэ­рэчIихыхэрэм, IыгъэкI зэрэ­хъугъэхэм, Теуцожь районым ит поселкэу Лъэустэнхьаблэ, къутырэу Кэзазыум адэжькIэ къыдэкIыным ищынагъо зэрэщыIэм, республикэми краими япсэупIэхэм ащыщыбэхэр псы­IыгъыпIэм ыпкъ къикIыкIэ псыуцупIэ зэрэхъугъэхэм, нэмыкIыбэхэм ягугъу къашIыгъ. Нэужым а зэпстэур дэгъэзыжьыгъэ­нымкIэ шIэгъэн фаехэм зэдатегущыIагъэх. Охътабэ темы­шIэу псыIыгъыпIэм епхыгъэ Iофыгъохэм язышIохын ыуж уимыхьэмэ, зэрар къыхьын зэ­рилъэкIыщтыр научнэу зэрэу­шы­хьатыгъэри къаIуагъ.

Джащ фэдэу псыхъоу рес­публикэмрэ краимрэ зэпызы­чыхэрэм ягъэкъэбзэн иIофи къа­Iэтыгъ. Мыщ дэжьым АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат псыхъохэм ягъэкъэбзэн УФ-м чIыопсым икъэкIуапIэхэмкIэ ыкIи экологиемкIэ иминистрэ зэIукIэгъоу дыриIагъэм къызэ­рэщиIэтыгъагъэр, ащкIэ къызэрэдыригъэштагъэр, респуб­ликэм ипащэ ишIушIагъэкIэ жъоныгъокIэ мазэм къэралы­гъом ит псыхъохэм язытет зэ­рагъэшIэнэу зэрэрагъэжьэщтыр Наталья Мальцевам къыщыхигъэщыгъ.

— Iофыгъоу тызэрыгущы­Iагъэхэм субъектитIум яэко­номикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIи, цIыфэу ащыпсэухэрэм ящынэгъончъагъэкIи мэхьанэ-шхо яIэу щыт, — къыIуагъ АР-м и Парламент и Тхьаматэ игуа­дзэу Шъэо Аскэр пстэури къызэфихьысыжьзэ. — Адыгеими Краснодар краими заушъом­бгъуныр ары лъэныкъуитIуми пшъэрылъ шъхьаIэу зыфэдгъэуцужьырэр, арышъ, джащ тетэу тызэгурыIоу тапэкIи Iоф зэдатшIэмэ, нахьыбэу зэшIохыгъэ хъунэу сэлъытэ.

ХЪУТ Нэфсэт.