Ащ фэдэ зыкIи хъугъэп

Ащ фэдэ адыгэ къэралыгъо лIыкIо купышхо, Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэ япащэу Тыркуем кIуагъэу зыкIи тапэкIэ къы­хэкIыгъэп.


Шъыпкъэ, зырызхэу е куп шъхьаф- шъхьафэу адыгэ миллион пчъагъэ зыщы­псэурэ хэгъэгум кIохэу хъугъэ. НахьыбэрэмкIэ ахэр культурнэ зэпхыныгъэхэм къап­къырыкIыщтыгъэх. КъэшъуакIохэр ыкIи орэдыIохэр хэхэс адыгэмэ бэрэ рагъэблагъэх, нахь макIэу шIэныгъэлэжьхэр, тхакIохэр. Джырэ зэхахьэм пшъэрылъ гъэнэфагъэ иI — сатыу-эконо­микэм ыкIи культурэмрэ гъэсэныгъэмрэ алъэныкъокIэ зэпхыныгъэу щыIэхэр нахь лъэгэпIэ иным тегъэуцогъэнхэр, хэхэс адыгэхэм зэфыщытыкIэу республикэм дыриIэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэныр.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат мы зекIо гъогум техьаным ыпэкIэ, зэрихабзэу, Iофым ишъыпкъэ рихьылIагъ ыкIи программэм изэхэгъэуцон мэзэ пчъагъэрэ дэлэжьагъ. ЗэпэIапчъэу хъугъэ адыгэ лъэпкъым, зымкIэ хэкурысхэмрэ, зымкIэ хэхэс­хэмрэ фэбагъэ зыхэлъ зэфыщытыкIэу яIэ хъугъэр къыдилъытэзэ, республикэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным фытегъэ­псыхьэгъэ лъэбэкъушIу ыдзыгъ. Тыркуем щыпсэурэ бизнесменмэ ямылъку, инвестициехэр Адыгеим къыхалъхьаным, бгъуитIумкIи шIуагъэ къэзытыщт зэдэлэжьэныгъэу зекIо Iофтхьабзэр хъуным щыгугъэу КъумпIыл Мурат IофыгъошIур рихьыжьагъ.

«Непэ Урысыемрэ Тыркуемрэ язэ­дэлэжьэныгъэ нахь зыкъеIэты. Урысыемрэ Тыркуемрэ я Президентхэм макIэп ашIэрэр тихэгъэгухэм язэфыщытыкIэхэр нахьышIу шIыгъэнхэм пае. Ащ къы­дыхэлъытагъэу шъолъырхэми гъэнэфэгъэ лъэбэ­къухэр адзынхэр тэрэзэу сэ­лъытэ», — къыкIигъэтхъыгъ КъумпIыл Мурат.

ЗэIукIэгъу-зэдэгущыIэгъухэм шIуагъэ къатыным фытегъэпсыхьэгъэ программэу зэхагъэуцуагъэм бэ дэд къыдыхэлъытагъэр. Тыркуем икъэлищмэ ащыкIощтхэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр ащ хэтых. Тыркуем сатыумкIэ иминистрэ, Анкара, Стамбул ыкIи Дюздже япащэхэм, Тыркуем и Лъэпкъ зэIукIэшхо идепутатхэм, адыгэ диаспорэм илIыкIохэу мыщ хэтхэм аIукIэнхэу агъэнафэ.

Адыгэ Республикэм иIэшъхьэтетхэр, министрэхэр, комитет тхьаматэхэр, сатыу лIыкIохэр, хъызмэтшIэпIэ шъхьа­Iэмэ япащэхэр, университетмэ яректорхэр, общественнэ IофышIэхэр зэIукIэгъумэ ахэлэжьэщтых. Ахэм Адыгэ Рес­публикэм идэхагъэ, ибайныгъэ, щыIэ­кIэ-псэукIэу илъыр, инвестиционнэ ыкIи экономическэ амалэу аIэкIэлъыр Тыркуем ипащэхэм, ябизнес сообществэ, адыгэ хэхэсхэм къафаIотэщт.