Хъоткъо Хъызыр Ассоциацием итхьаматэу хадзыгъ

ЧIыпIэ зыгъэIорышIэжьын къулыкъум и Мафэ ихэгъэунэфыкIын епхыгъэу «Адыгеим имуниципальнэ образованиехэм я Совет» и Ассоциацие изэхэсыгъо Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Ащ хэлэжьагъэх Адыгэ Рес­публикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, чIыпIэ зыгъэ­IорышIэжьын къулыкъухэм Iоф адэшIэгъэнымкIэ комитетым ипащэу КIэдэкIое Руслъан, Адыгеим и Парламент идепутатэу Александр Лобода, муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэхэ къалэхэм ыкIи районхэм, республикэм икъоджэ псэупIэхэм япащэхэр, нэмыкIхэри. Iоф­тхьабзэр зэрищагъ Ассоциацием итхьаматэу Джарымэкъо Азмэт.

Владимир Нарожнэм зэхэсыгъом пэублэ псалъэ къыщишIызэ, Адыгеим и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат ыцIэкIэ къэзэрэугъоигъэхэм шIуфэс къарихыгъ. Непэ шъолъырым щагъэцакIэ­хэрэ муниципальнэ программэхэм ыкIи проектхэм цIыфхэр нахьыбэу къахэлэжьэнхэ, ащкIэ яшIуагъэ къагъэкIон зэрэфаем пстэуми анаIэ тыраригъэдзагъ.

— Къэралыгъо ыкIи гъэIорышIэн системэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ муниципальнэ образованиехэм якъулыкъухэм мэхьанэшхо зэряIэм щэч хэ­лъэп. Муниципалитетхэм ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьын къулыкъухэм Iофэу ашIагъэм изэфэхьысыжьхэр къызэрашIыщтхэм дакIоу, тапэкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтын фаехэ лъэныкъохэр къыхагъэщынхэ, пшъэрылъ шъхьаIэу зыфагъэуцужьхэрэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэхэ зэрэхъущтхэр агъэ­нэфэнхэ амал непэрэ форумым къеты, — къыIуагъ Владимир Нарожнэм.
АР-м и Парламент и Тхьаматэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, республикэм, чIыпIэхэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэмкIэ амалхэу щыIэхэр муниципалитетхэм шIуагъэ къытэу агъэфедэнхэ фае. Джащ фэдэу обществэм иеплъыкIэ мыщ дэжьым къы­дэлъытэгъэным, цIыфхэм къаIэтхэрэ Iофыгъохэм язэхэфын пащэхэм анаIэ тырагъэтыным мэхьанэшхо иIэу ылъытагъ. Экономикэм зыпкъ итэу хэхъо­ныгъэхэр ышIынхэм, щыIэкIэ-псэукIэр нахьышIу шIыгъэным фытегъэпсыхьагъэхэ пшъэрылъхэм ягъэцэкIэнкIэ чIыпIэ зыгъэ­IорышIэжьын къулыкъухэм та­пэкIи IэпыIэгъу зэрафэхъущтхэр В.Нарожнэм кIэухым къыIуагъ.
БлэкIыгъэ илъэсым имэлы­лъфэгъу къыщыублагъэу непэрэ мафэм нэс Ассоциацием Iофэу ышIагъэм, зэшIуихын ылъэкIыгъэм язэфэхьысыжьхэр ащ ит­хьаматэ къышIыгъэх. Пстэуми яIо зэхэлъэу Iоф зэрэзэдашIагъэр, гухэлъхэр, пшъэрылъхэр зэшIуахынхэм анаIэ зэрэтырагъэтыгъэр къыхигъэщыгъ.
АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, Iэ­кIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэ игуадзэу Константин Щербаковым нэужым къэзэрэугъоигъэхэм закъыфигъэзагъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, 2019-рэ илъэсым мэкъуогъум ипэублэ щегъэжьагъэу аналог телекъэтынхэр шъолъырым щызэпагъэущтых, цифрэ шIыкIэм тет телевидением республикэр техьащт. Ащ къыхэкIэу мы лъэ­ныкъомкIэ муниципалитетхэм япащэхэм цIыфхэм нахь тэрэзэу Iоф адашIэн, зищыкIагъэхэм IэпыIэгъу арагъэгъотын зэрэфаер агу къыгъэкIыжьыгъ.
Зэфэхьысыжьхэм ауж къэзэрэугъоигъэхэр нэмыкI Iофыгъохэми ахэплъагъэх, унэшъо гъэнэфагъэхэри ашIыгъэх. Пстэуми анахь шъхьаIэу щытыгъэр Ассоциацием итхьаматэ ихэдзынхэр ары. МыщкIэ Инэм къэлэ псэупIэм иадминистрацие ипащэу Хъоткъо Хъызыр икандидатурэу къагъэлъэгъуагъэм зэкIэми дырагъэштагъ ыкIи мы IэнатIэм ар Iухьагъ.
ТХЬАРКЪОХЪО
Адам.