Шапхъэхэр аукъох

Шъолъыр операторым джырэблагъэ уплъэкIунхэр зызэхещэхэм, пыдзафэхэм узэрадэзекIощтымкIэ шапхъэхэр аукъохэу къыхигъэщыгъ.

ООО-у «ЭкоЦентрэм» иконтролерхэмрэ республикэм щыпсэухэрэм ащыщхэмрэ псэолъэшIын Iофхэм къапыкIыгъэ пыдзафэхэр къыдэзыщыхэрэм ащыщыбэм контейнерхэм ахэр аратакъохэу агъэунэфыгъ.

ХэкIым идэщынкIэ системакIэу щыIэм къызэрэщыдэлъытагъэмкIэ, пыдзэфэ цIыкIухэм ямызакъоу, иныкIэ алъытэхэрэри шъолъыр операторым Iуещых. НахьыпэкIэ ащ ыпкIэ хэушъхьафыкIыгъэу птын фаеу щытыгъ. Ау псэолъэшIыным къыпыкIыгъэ пыдзафэхэр Iуащынхэм пае шъолъыр операторым зэзэгъыныгъэ дэпшIынэу шапхъэхэм къащеIо.

Ар зымыгъэцакIэхэрэм хэукъоныгъэ зэрашIырэм имызакъоу, ащ фэдэ пы­дзафэхэр контейнерхэм зыратакъохэкIэ, ахэр зыщыIуащыщтхэ пIалъэр къэмысызэ аушъагъэхэу мэхъушъ, хэкIэу нэмыкI­хэм къырахыгъэр зэралъхьан щымыIэу къэнэх.
Джащ фэдэу уплъэкIунхэр зызэхащэхэм, юридическэ лицэхэу хэкIым идэщынкIэ зэзэгъыныгъэхэр шъолъыр операторым дэзымышIыгъэхэри къыхагъэщыгъэх.

— Нэбгырэ пэпчъ ышIагъэм пае пшъэ­дэкIыжь ыхьын фае, — къыIуагъ «ЭкоЦентрэм» и Адыгэ шъолъыр къута­мэ ипащэу Алыбэрд Налбый. — ЦIыф къызэрыкIохэм иягъэ аригъэкIызэ имылъку къэзыухъумэхэрэр къычIэгъэ­щыгъэнхэм пае ащ фэдэ уплъэкIунхэр тапэкIи мызэу, мытIоу зэхэтщэщтых ыкIи шапхъэхэр зыукъохэрэм якъэбар ахэм афэгъэзэгъэ органхэм алъыдгъэ­Iэсыщт.

ООО-у «ЭкоЦентрэм»
и Адыгэ шъолъыр къутамэ ипресс-къулыкъу.