Зыпкъитыныгъэ хэлъэу зэхэщэгъэныр

ПсэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым ылъэныкъокIэ цIыфхэм яфитыныгъэхэр къэухъумагъэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ я 5-рэ зэIухыгъэ форумэу Адыгэ Республикэм и Прокуратурэ щыкIуагъэр прокурор шъхьаIэу Игорь Шевченкэм зэрищагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Къэралыгъо Советым — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, республикэм игъэцэкIэкIо хэбзэ органхэм, псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым фэгъэзэгъэ къулыкъухэм, чIыпIэ зыгъэ­IорышIэжьыпIэхэм, обществен-
нэ объединениехэм ялIыкIохэр.

Игорь Шевченкэм пэублэ пса­лъэ къышIызэ, цIыфхэм
лъэ­Iу тхылъхэмкIэ бэрэ зыкъызэрафагъазэрэм ыкIи проку-
рор уплъэкIунхэу зэрахьэхэрэм яшIуа­гъэкIэ псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым ифэIо-фашIэхэу афагъэцакIэхэрэм язытет на­хьышIу зэрэхъугъэр къызэраушыхьатырэр хигъэунэфыкIыгъ. Мы лъэныкъомкIэ зыпкъитыныгъэ щыIэным яамалхэр фагъэ­IорышIэх нахь мышIэми, джыри нэплъэгъум ит зэпытынхэ фэе Iофыгъохэр къэуцух.
Шъугу къэдгъэкIыжьын, псэупIэ коммунальнэ-хъызмэтым икъэралыгъо информационнэ системэ иреестрэ зэрэщытхыгъэмкIэ, республикэм ишъолъыр фэтэрыбэу зэхэт унэ 1984-рэ ит. Ащ щыщэу гъэIорышIэкIо компаниехэр — 810-рэ, ТСЖ-у, ТСН-у, ЖСК-у — 122-рэ, ежь зызыгъэIорышIэжьыхэрэр — 405-рэ, гъэIорышIэн шIыкIэ зыщымыгъэнэфагъэхэр — 647-рэ мэхъух. Ресурсхэр аIэкIэ­зыгъэхьэрэ организацие 43-рэ Адыгеим ит.

Мы зигугъу къэтшIыгъэхэм ЖКХ-м ылъэныкъокIэ хэбзэ­гъэуцугъэр зэращагъэцакIэрэм игъэкIотыгъэу прокурор шъхьа­Iэр къытегущыIагъ.

— Илъэсищым къыкIоцI мыщ фэдэ уахътэм ехъулIэу хэбзэ­укъоныгъэ 2800-рэ агъэунэ­фыгъ, 2019-рэ илъэсым иапэрэ мэзищ — 250-рэ, — къыIуагъ Игорь Шевченкэм. — 2018-рэ илъэсымрэ мы итымрэ хэ­бзэ­укъоныгъэ 450-м ехъоу атхы­гъэр пIэлъэ гъэнэфагъэм дагъэзы­жьынэу афагъэпытагъ, ­Iофы­гъо зэфэшъхьафхэмкIэ лъэIу тхылъ 258-рэ хьыкумым агъэ­хьыгъ.

Ахэр анахьэу зыфэгъэхьы­гъэхэр псэупIэ фондым изытет жъы ыкIи ащ ыпкъ къикIыкIэ гъэцэкIэжьынхэр яшIылIэгъэн фаеу зэрэхъурэр ары. Фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ягъэцэ­кIэ­жьынкIэ программэр пхырыщыгъэныр, ащ къыдыхэлъытэгъэ мылъкур зэрифэшъуашэу гъэфедэгъэныр мыщ дэжьым Iофыгъо шъхьаIэу къэуцу. ИкIыгъэ илъэсым мыщ епхыгъэ хэукъоныгъэ 73-рэ даригъэгъэзыжьын прокуратурэм ылъэкIыгъ. Шъо­лъыр операторми, псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэу­пIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъыз­­мэтымкIэ Министерствэ-
ми яIоф­шIэнкIэ къыхэфэгъэ хэукъоныгъэхэр дагъэзыжьынхэу унашъо афашIыгъ.

Ащ дакIоу фэтэрыбэу зэхэт унэхэм игъэкIотыгъэ гъэцэкIэ­жьынхэр яшIылIэгъэнхэм пэIу­хьэрэ ахъщэр цIыфхэм икъу фэ­дизэу къызэрамыугъоирэм къыхэкIыкIэ, ащ фэIорышIэрэ охътэ кIэкIым телъытэгъэ къэралыгъо программэм зэхъокIыныгъэхэр фашIыгъэх. Уни 127-рэ зэтырагъэпсыхьанэу агъэ­нафэщтыгъэмэ, а пчъагъэр 106-м нэсыгъ.

Прокуратурэм ынаIэ зытыригъэтыгъэ лъэныкъохэм ащыщ икIыгъэ илъэсым игъэфэбэгъу уахътэ зэпыугъо фэмыхъоу рагъэжьэныр. ПсэупIэ-коммунальнэ фэIо-фашIэхэм ягъэцэкIэн епхыгъэ хэукъоныгъэ 17 агъэунэфыгъ, 9-р дэгъэзыжьыгъэ хъугъэ.

Прокурор шъхьаIэм къыхи­гъэщыгъэхэм ащыщ шапхъэхэм адимыштэу, бащэу, газыпкIэ цIыфхэм аIахыгъэу бэрэ къызэрэхэкIырэр. Прокурор уплъэ­кIунхэм яшIуагъэкIэ цIыфхэм газыпкIэу сомэ миллиони 2,2-рэ къафыкIалъытыкIыжьыгъ. Джащ фэдэу ресурсхэр аIэкIэзыгъэ­хьэрэ компаниехэм ыкIи гъэIорышIэкIо организациехэм коммунальнэ фэIо-фашIэхэм алъэныкъокIэ чIыфэхэр къазэра­IахыжьырэмкIэ яIофшIэн щы­кIа­гъэу иIэхэм анаIэ тырари­гъэ­дзагъ. 2018-рэ илъэсым прокурор уплъэкIунэу зэрахьагъэхэм яшIуагъэкIэ чIыфэу сомэ миллион 47-рэ арагъэпщыныгъ, мы илъэсым имэзищ — сомэ мил­лион 12,7-рэ.

ЖКХ-м ылъэныкъокIэ муниципальнэ предприятиехэм яIофышIэхэм мытэрэз зекIуакIэу зэрахьэхэрэр, цIыфхэм ыкIи бюджет зэфэшъхьафхэм ­ямылъку хэбзэнчъэу зэрэдэзекIуа­гъэхэр прокуратурэм иорганхэм къыхагъэщыгъэх. УплъэкIунхэм ауж цIыфхэм къаугъоигъэ ахъщэр хэбзэнчъэу зэрагъэфедагъэм къыхэкIыкIэ, организацие­хэм уголовнэ Iофи 3 къапагъэ­тэ­джагъ.

ПсэупIэ-коммунальнэ хъыз­мэтым епхыгъэ органхэм ыкIи организациехэм яIофшIэн зафэу, нэрылъэгъоу щытмэ, къэралыгъо информационнэ системэм игъом къэбархэр къарыхьащтэу прокуратурэм елъытэ ыкIи а еплъыкIэм форумым хэлэжьагъэхэми дырагъэштагъ.

Хэбзэгъэуцугъэхэм зэхъокIыныгъэу афэхъухэрэм ялъыты­гъэу коммунальнэ фэIо-фашIэу агъэфедэхэрэм яшапхъэхэр игъом гъэнэфэгъэнхэ зэрэфаер Iофтхьабзэм щыхагъэунэфы­кIыгъ ыкIи ащ епхыгъэ еплъыкIэхэр къаIуагъэх. Ресурсэу аIэкIагъа­хьэхэрэм ыпкIэ организациехэм къызэралъытэрэ шIыкIэм зэрэлъыплъэхэрэр гъэлъэшы­гъэн зэрэфаем, фэтэрыбэу зэ­хэт унэхэм ягъэцэкIэжьын епхыгъэ Iофыгъохэм язэшIохын, нэмыкIхэми атегущыIагъэх.

Форумым хэлэжьагъэхэр къэ­гущыIагъэхэм ыкIи экспертхэм яшIошIхэм ядэIугъэх, Iофыгъоу къэуцухэрэр агъэнэфагъэх, хэ­кIыпIэхэм яусагъэх. Мыхэм зэу ащыщ коммунальнэ пыдзэфэ пытэхэм яIущын.

Мы илъэсым цIыфхэр рымыразэхэу анахь зыкIэдэухэрэ Iофыгъом — пыдзэфэ пытэхэм ядэщын — ылъэныкъокIи уплъэ­кIун Iофтхьабзэхэр республикэ прокуратурэм зэрихьагъэх. Мы фэIо-фашIэм пэIухьэрэ тыным икъэлъытэнкIэ шъолъыр операторым IофшIэныр зэригъэпсырэр ауплъэкIугъ ыкIи районхэм хэу­къоныгъэхэр къащахагъэщыгъэх. ГущыIэм пае, къалэу Мые­къуа­пэ абонемент 4559-мэ мы фэIо-фашIэм пэIухьэрэ ахъщэр тэрэзэу къафалъытагъэп ыкIи ащ епхыгъэу ООО-у «Экоцентр» зыфиIорэм пIэлъэ гъэ­нэфагъэм хэукъоныгъэр дигъэзыжьынэу фагъэпытагъ.

Ятфэнэрэ зэIухыгъэ форумым икIэух зэфэхьысыжьхэр Адыгэ Республикэм и Прокуратурэ, нэмыкI организациехэми яIоф­шIэн щагъэфедэщт.

Iэшъынэ Сусан.