ШIэхэу Адыгеим щатIупщыщт

УрысыемкIэ анахь электростанцие инэу жьыкIэ Iоф зышIэщтым игъэпсын Адыгеим шIэхэу щаухыщт.

МВти 150-рэ ащ илъэшыгъэщт. Зигугъу къэтшIырэ электростанциер Шэуджэн, Джэджэ районхэм ащагъэпсыщт, кВт 220-рэ зилъэшыгъэщт подстанциехэри ащ хэтыщтых. ПстэумкIи квадрат метрэ 163913,00-рэ ащ зэ­лъиубытыщт.

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат мызэу, мы­тIоу зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, мы проектым Адыгеим иэкономикэ зыкъыригъэIэтыщт, Урысыем иветроэнергетики хэхъоныгъэ ригъэшIыщт.

МВти 2,5-рэ зырыз зилъэшы­гъэщт башнэ 60 ветропаркым хэ­хьащт. Проектым Iоф дэзышIэрэр акционер обществэу «НоваВинд» ары. Ащ игенеральнэ директорэу Александр Корчагиныр я ХI-рэ Дунэе форумэу «Атомэкспо» зыфиIоу мы мафэхэм Шъачэ щыкIуа­гъэм жьыкIэ Iоф зышIэщт электростанциер Адыгеим зэрэщагъэ­псырэм къыщытегущыIагъ. Ащ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, псэуа­лъэр затынэу щытыгъэ пIалъэр зэ­кIахьан фаеу хъугъэ. АщкIэ зи­зэрар къэкIуагъэр гъэрекIо ичъэпыогъу щыIагъэхэ ощхышхо­хэр ары. Метри 100 зилъэгэгъэщт башнэхэм алъапсэхэм азыныкъо джыдэдэм агъэчъыгъах, жъоныгъуа­кIэм ахэм язэхэгъэуцон фежьэщтых. Мы илъэсым ишышъхьэIу- иIоныгъо мазэхэм жьыкIэ Iоф зы­шIэщт электростанциер Адыгеим щатIупщын ямурад. Ащ хэ­лъыщт пкъыгъохэр джыдэдэм къыз­IэкIагъахьэх. ТАСС-м къызэритыгъэмкIэ, жьыкIэ Iоф зышIэщтхэ установкэ 60-мэ апылъыщтхэ жьыфышхохэр компанием къы­­щэфыгъахэх.

Электростанцием тыкъэзыуцу­хьэрэ дунаим зэрар зэрэримыхыщтыр, непэрэ мафэхэм адиштэрэ оборудование нэмыкI зэрамы­гъэфедэщтыр Александр Корчагиным къыхигъэщыгъ. Компаниер къэралыгъо экспертизэ зашIым нафэ къэхъугъ проект документациер техническэ регламентхэмкIэ, санитар-эпидемиологиемкIэ, экологиемкIэ, машIом зыкъимыштэнымкIэ, проект документациемкIэ шапхъэхэу Урысые Федерацием къэлэгъэпсынымкIэ и Кодекс къыщыдэлъытагъэхэм зэрадиштэрэр.

Илъэсым къыкIоцI зигугъу къэт­шIыгъэ электростанцием кВт/cыхь. миллион 354-рэ энергиеу къы­тыщт. Адыгэ Республикэр энергиеу зыфыщыкIэрэм ипроцент 20 ащ къыригъэкъужьыщт. Ащ нэ­мыкIэу IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр зэ­хэща­гъэхэ хъущт, бюджетми хэ­бзэIа­хьэу къихьэрэм хэхъощт.