Шэмбэт шIыхьафхэр республикэм щызэхащэх

Урысые экологие Iофтхьабзэу «Зеленая Россия-2019» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу мэлылъфэгъум и 20-м ще­гъэ­жьа­­гъэу жъоныгъуакIэм и 20-м нэс Адыгеим шэмбэт шIыхьафэу «Зеленая Весна-2019» зыфиIорэр щызэхащэщт.

ШIы­хьафхэм язэхэщэн ыкIи рес­публикэм ичIыпIэхэм яса­ни­тарнэ зытет шапхъэхэм ади­­штэным фытегъэпсыхьэгъэ уна­шъом кIэ­т­хагъ Адыгэ Рес­пуб­ли­кэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

ПсэупIэхэм ясанитарнэ зытет шапхъэхэм адиштэным, кIымафэм ыуж чIыпIэхэм ащыIэ хъугъэ хэкIыр угъоигъэным, дэ­­щыгъэным афытегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэр Адыгеим имуниципальнэ образование пстэуми ащызэхащэх. Мы пшъэрылъыр зэрифэшъуашэу гъэцэкIэгъэным КъумпIыл Мурат мэхьанэшхо реты, ащкIэ чIыпIэ зыгъэIорышIэжьын къулыкъухэр анахьэу зылъыплъэнхэ фэе лъэныкъохэм анаIэ тырарегъадзэ.

Iофтхьабзэу «Зеленая Весна-2019» зыфиIорэм учреж­дениехэр, ведомствэхэр, орга­низациехэр, волонтерхэр ыкIи гуфакIохэр, еджапIэхэр, нэмыкI­хэри хэлэжьэнхэ алъэкIыщт. ПсэупIэхэр, чIыпIэхэр агъэкъэ­бзэщтых, хэкIыр аIуащыщт, къэ­гъагъэхэр ыкIи чъыг цIыкIу­хэр агъэтIысхьащтых, нэмыкI Iоф­шIэнхэр зэшIуахыщтых. Iоф­тхьабзэм анахь чанэу хэла­жьэхэрэр шIухьафтынхэмкIэ къы­хагъэщыщтых. Ащ пае шIы­хьаф зэрэзэхашъущэрэмкIэ Iофтхьабзэм исайтэу «vesna.vernadsky.ru» зыфиIорэм зишъу­тхэн, ащ зэфэхьысыжьэу фэ­хъугъэхэр къизыIотыкIырэ отчет зэхэщакIохэм нэужым аIэкIэ­жъугъэхьан фае. ТекIоныгъэр къыдэзыхыгъэхэр экологым и Мафэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэ­хэу Москва щырагъэкIокIыщтхэм ахэлэжьэнхэ амал яIэщт.


— Тиреспубликэ дахэу ыкIи зэтегъэпсыхьагъэу тлъэгъунэу тыфай. БэкIэ ар зэлъытыгъэр тэры, Адыгеим щыпсэухэрэр ары. Арышъ, тишъолъыр зэрэдгъэкъэбзэщтым, санитар шап­хъэхэм адиштэу щытыным нэ­бгырэ пэпчъ иIахьышIу хишIы­хьан фае. Ащ фытегъэпсы­хьагъэхэ Iофтхьабзэхэр ренэу зэ­хэтэщэх, зэдытиунэ Адыгеир нахь къабзэ, кIэракIэ зэрэхъущтым тызэгъусэу тыпылъ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Мы экологическэ Iофтхьабзэр лъыгъэкIотэгъэным мэхьанэшхо зэриIэр республикэм ипащэ мызэу, мытIоу ­хигъэунэфыкIыгъ. Анахьэу анаIэ зытырагъэтын фаеу зигугъу къышIыгъэр зе­кIоным епхыгъэхэ чIыпIэхэм ягъэ­къэбзэн ары. ЖъоныгъокIэ мэ­фэкIхэм ыкIи гъэмэфэ ма­зэхэм ялъэхъан тикъушъхьэхэм, республикэм ичIыпIэ дахэхэм защызыгъэпсэфыщтхэ хьакIэхэм япчъагъэ хэхъощт, ахэми санитар шапхъэхэр агъэцэкIэнхэм, хэкIэу къапыкIырэр аугъоижьызэ ашIыным мэхьанэшхо иI.

КъумпIыл Мурат къызэри­Iуагъэу, Адыгеим ипсэупIэхэр, ичIыпIэхэр гъэкъэбзэгъэнхэр, зэтегъэпсыхьэгъэнхэр респуб­ликэм ипащэхэм пшъэрылъ шъхьаIэу зыфагъэуцужьы, ащ мэхьанэшхо раты. ТапэкIи мы IофшIэныр лъагъэкIотэщт. Урысые экологическэ Iофтхьабзэу «Зеленая Россия-2019» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу мазэм къыкIоцI республикэм имуниципалитетхэм пстэуми шэмбэт шIыхьафхэр ащыкIощтых, ахэм шIуагъэ къызэратыщтым щэч хэлъэп.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.
Сурэтхэр А. Гусевым тыри­хыгъэх.