Министрэм игуадзэ игухэлъхэр

Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэ­гъэнымкIэ иминистрэ игуадзэ агъэнэфагъ.

Хьагъэудж Марыет АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ министрэм игуадзэ хъугъэ. Ведомствэм ипресс-къулыкъу къызэритырэмкIэ, 2019-рэ илъэ­сым мэлылъфэгъум и 11-м республикэм иминистрэхэм я Кабинет мыщ епхыгъэ уна-шъом кIэтхагъ.

2011-рэ илъэсым къыщегъэ­жьагъэу 2019-м нэс шIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ фондым икъутамэу АР-м щыIэм ипащэу Хьагъэудж Марыет Iоф ышIагъ.

Министрэм игуадзэ пшъэ­рылъэу зыфигъэуцужьыхэрэр, анахьэу ынаIэ зытыригъэтыщтхэр къытфиIотагъ.

— ПэшIорыгъэшъ медицинэ уплъэкIунхэр зэрифэшъуашэу тиреспубликэ щызэхэщэгъэнхэр анахьэу сынаIэ зытезгъэтыщт лъэныкъохэм ащыщ, — къытфеIуатэ Хьагъэудж Марыет. – УФ-м щаштагъэхэ лъэпкъ проектхэм республикэ ведомствэр чанэу ахэлажьэ. Зидунай зы­хъожьыхэрэм япчъагъэ къы­щыгъэкIэгъэным епхыгъэ Iофыгъор ахэм къадыхэлъытагъ. Мы лъэ­ныкъомкIэ IофшIэныр нахь згъэ­лъэшынэу сэгъэнафэ. Уз зиIэр псынкIэу къыхэгъэщыгъэ­ныр, цIыфхэм игъом диспан­серизацие акIуныр ащ хэхьэ.

Республикэм щыпсэухэрэр япсауныгъэ изытет нахь лъыплъэнхэм фэщэгъэнхэр, ащ фэ­гъэхьыгъэхэ къэбархэр нахь аIэкIагъэхьанхэм фэшI Iофтхьэ­бзэ зэфэшъхьафхэр, Iэнэ хъураехэр зэхэщэгъэнхэм, листовкэхэр, буклетхэр агощынхэм пэщакIэм мэхьанэшхо реты.

— Бюджет зэфэшъхьафхэм къатIупщыгъэ мылъкур медицинэ организациехэм шIуагъэ хэлъэу агъэфедэным сыпылъыщт, — къыIуагъ министрэм игуадзэ. — ЕджапIэхэм ачIэсхэм медицинэ IэпыIэгъур зэрифэ­шъуа­шэу ягъэгъотыгъэным, мы лъэ­ны­къомкIэ профилактикэм ты­наIэ тедгъэтыныр пшъэрылъ шъхьаIэу згъэнэфагъэхэм ащыщ.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.