Лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн

УФ-м и Президент истратегическэ гухэлъхэм къадыхэлъытагъэхэ лъэпкъ проектхэр гъэцэкIэгъэнхэм епхыгъэ IофшIэныр Адыгеим щыра­гъэжьагъ.

Къэралыгъом ипащэ къызэригъэнафэрэмкIэ, илъэсихым къыкIоцI къэралыгъом хэхъо­ныгъэшIухэр ышIынхэ, ыпэкIэ лъыкIотэн фае. Анахьэу шъо­лъырхэм анаIэ зытырагъэтын ыкIи акIуачIэ зыхалъхьан фаер демографием, псауныгъэр къэ­ухъумэгъэным, гъэсэныгъэм, наукэм ыкIи культурэм, псэу­пIэм, къэлэ щыIакIэм, цифрэ шIыкIэм тет экономикэм, нэмыкI лъэныкъохэм япхыгъэхэ Iофыгъохэм язэшIохын ары.

Лъэпкъ проект 12-м къады­хэлъытэгъэ федеральнэ про-ект 67-рэ агъэнэфагъ. Адыгеим шъолъыр проект 47-рэ щаштагъ, ахэр агъэцэкIэфэхэ федеральнэ гупчэм къикIыщт сомэ миллиардибгъум ехъу республикэм къыIэкIэхьащт. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, проектхэр щыIэныгъэм щыпхыры­щыгъэхэ зэрэхъурэм пытагъэ хэлъэу лъыплъэщтых. Мыщ дэ­жьым анахь шъхьаIэу щытыр щыIэныгъэр нахьышIум ылъэныкъокIэ зэблэхъугъэ зэрэхъугъэр Адыгеим щыпсэухэрэм зэхашIэныр ары.