Гугъэр кIэухым кIосагъэ

«Арсенал» Тула – «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – 107:80 (26:21, 24:14, 24:25, 33:20).
Мэлылъфэгъум и 14-м къалэу Тула щызэдешIагъэх.
ЯтIонэрэ зэIукIэгъур
«Арсенал» — «Динамо-МГТУ» — 83:80 (19:13, 21:19, 27:21, 16:27).
Мэлылъфэгъум и 15-м зэнэкъокъугъэх.

«Динамэм» ятIонэрэ ешIэгъур къыхьын ылъэкIыщтыгъэ. Тренер шъхьаIэу Андрей Синельниковым къытиIуагъ ешIэгъур кIэухым зыщыфэкIощт уахътэм Адыгеим иешIакIохэр «Арсеналым» ыпэ зэришъыгъэхэр. Николай Ереминым ылъакъо къызэрагъэузыгъэм фэшI зэIукIэгъум икъоу хэлэжьагъэп. Тиспортсмен ныбжьыкIэу Александр Милютиным очко 24-рэ къыхьыгъ. Щысэ къыгъэлъагъозэ тиешIакIохэр зылъищэщтыгъэх. Аужырэ нэгъэупIэпIэгъухэм «Арсеналым» хъагъэм Iэгуаор ридзи, гугъэр кIосагъэ, текIоныгъэр бысымхэм къыдахыгъ.

«Динамэр» я 9-рэ чIыпIэм щыI. Мэлылъфэгъум и 23 – 24-м «Динамо» Ставрополь, мэлылъфэгъум и 27 — 28-м «Эльбрус» Щэрджэс­къал адешIэщт. ЗэIукIэгъухэр Адыгэ Реcпубликэм испорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щыкIощтых. Илъэс ешIэгъур мэлылъфэгъум и 28-м «Динамэм» ыухыщт.