Адыгабзэр зэрагъэшIэщт

Адыгабзэр зэзыгъашIэ зышIоигъохэм апае гуманитар шIэны­гъэ­хэм апылъ республикэ институтым курсхэр зэхищагъэх.

Ахэм ащеджэщтхэр блыпэ мафэм институтым щызэ­рэугъоигъагъэх. Ахэм урыси, адыги, нэмыкI лъэпкъхэу Адыгеим щыпсэухэрэм ялIыкIохэри ахэтых.

КъызэIукIагъэхэм аIукIагъ институтым ипащэу, философие шIэныгъэхэмкIэ докторэу ЛIыIужъу Адамэ. Адыгабзэ зэрагъашIэ зэрашIоигъор лъэ­шэу зэригуапэр къыIуагъ. Ин­ститутымкIэ мы Iофтхьабзэр апэрэ опытэу зэрэщытыр, егъэджэн IофымкIэ сыд фэдэ къиныгъо къэтэджыгъэми Iэ­пыIэгъунчъэу къызэрэмынэщт­хэр къыхигъэщыгъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, тапэкIи мыщ фэдэ курсхэр республикэм ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм институтым ащызэхищэщтых. Мы илъэсым ыкIэхэм адэжь Инэм, Яблоновскэм мыщ фэдэ курсхэр къащызэIуи­хыщтых.

Курсхэм япащэу, институтым идиректор игуадзэу Биданэкъо Марзят егъэджэныр зэрэзэхэщэгъэщтым, курсхэр куп-купэу зэрэгощыгъэщтхэм къызэIукIагъэхэр ащигъэгъозагъэх. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, зэкIэмкIи купитф зэхащагъ. Апэрэ купым ипащ республи­кэ гимназием икIэлэегъа­джэу Темзэкъо Маринэ, ащ нэ­бгырэ 15 щеджэщт. ЯтIонэрэ ку­пэу нэбгырэ 13 зэрысыр Адыгэ къэралыгъо университетым икIэлэегъаджэу Блыпэшъэо Мирэ ригъэджэщт. Я 3-рэ купым нэбгырэ 16 ис, ахэр университетым икIэлэ­егъа­джэу Ламэкъо Бэлэ ригъэ­­джэщтых. Республикэ гимназием икIэлэегъаджэу Мэрэты­къо Заремэ я 4-рэ купым ис нэбгырэ 16-м адыгабзэр аригъэшIэщт. Я 5-рэ купэу зэхащагъэм еджэкIо 13 исыр, ахэр Адыгэ къэралыгъо университетым икIэлэ­егъаджэу Бгъошэ Муслъимэт ригъэджэщтых.

Курсантхэр тхьамафэм мэ­фитIурэ еджэщтых, бэдзэ­огъум и 15-м нэс егъэджэныр кIощт.

Блыпэ мафэм купхэр ащ тетэу гъэпсыгъэхэ хъугъэ, ау ятIонэрэ мафэм адыгабзэр зэзыгъашIэ зышIоигъо нэ­бгырэ пчъагъэ зэхэщакIохэм къафытеуагъ. Арышъ, купхэм арыс нэбгырэ пчъагъэми, куп пчъагъэми къахэхъон ылъэ­кIыщт.

Сихъу Гощнагъу.