Дышъэр къыхьыгъ

Европэм иныбжьыкIэхэм самбэмкIэ язэIукIэгъухэр Кипрэ икъалэу Лимасал щызэхащагъэх. Хэгъэгу 21-мэ ябэнэкIо 260-м нахьыбэ алырэгъум щызэбэныгъ.

Армением, Азербайджан, Германием, Грецием, Польшэм, Румынием, Урысыем, нэмыкIхэм ялIыкIохэр зэнэкъокъугъэх. Килограмми 100-м нахьыбэ къэзыщэчыхэрэм Адыгеим щыщ Вардкез Акопян ябэныгъ. КIэух зэIукIэгъум Грузием къикIыгъэм щытекIуагъ.

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Хьакурынэ Дамир Вардкез Акопян егъасэ.

Сурэтым итхэр: хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэр.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый