Щагу футболым ифестиваль

Проектэу «КIэлэцIыкIу спорт» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу партиеу «Единэ Россием» щагу футболым иурысые фестиваль гъэмафэм зэхищэщт. ЖъоныгъуакIэм ыкIэхэм къащегъэжьагъэу шышъхьэIум нэс зэрэхэгъэгоу зэ­нэ­къокъухэр щырекIокIыщтых, финалыр гъэмафэм ыкIэхэм Санкт-Петербург щыкIощт. АщкIэ макъэ къыгъэIугъ партийнэ проектэу «КIэлэцIыкIу спорт» зы­фиIорэм икоординаторэу, Къэралыгъо Думэм идепутатэу Ирина Роднинам.

«ГъэрекIо футболымкIэ дунэе чемпио­натыр Урысыем зэрэщыкIуагъэм къы­хэкIэу спорт инфраструктурэм лъэшэу зиушъомбгъугъ, футболым пыщагъэхэр, зэнэкъокъухэм алъыплъэхэрэр нахьыбэ хъугъэ. Джары партийнэ проектэу «КIэ­лэцIыкIу спортым» илъэныкъуакIэу «Щагу футболыр» зыфиIорэм тызкIыфежьагъэр. Урысые фестивалым изэнэкъокъухэр жъоныгъуакIэм и 18-м муниципалитетхэмрэ шъолъырхэмрэ ащарагъэжьэщтых», — къыIуагъ Ирина Роднинам.

Щагу футболым Мыекъуапэ зызэрэщырагъэушъомбгъурэм, гъэмафэм зэ­нэкъокъоу щыIэщтхэм афэгъэхьыгъэу муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» иадминистрацие физическэ культурэмрэ спортымрэкIэ икомитет ипащэу Дмитрий Щербаневым къы­Iотагъ:

«Футболыр дунаим нахь щырякIэсэ спорт лъэпкъхэм ащыщ. АщкIэ чем­пионатыр зыщыIагъэр бэшIагъэп. Футбо­лым нахь зегъэушъомбгъугъэныр непэ игъо дэдэу щыт. Гъэмафэрэ муниципальнэ образованием къыдэнэрэ кIэлэцIыкIухэм языгъэпсэфыгъо уахътэ нахь гъэшIэгъонэу агъэкIонымкIэ ар амалы­шIоу щыт.

Тадэжь спорт зэфэшъхьафхэр щызэхэтэщэх. ЦIыфхэр спортым пыщэгъэнхэмкIэ, гъогу пхэндж темыхьанхэмкIэ ахэм яшIуагъэ къэкIо. Зыныбжь икъугъэр ипсауныгъэ изытет, ар зэщымыкъоным егъэгумэкIымэ, ныбжьыкIэхэр ащ фэбгъэчэфынхэ фае. Мыщ фэдэ зэнэкъокъухэм ахэлэжьэнхэр, гъэ­хъагъэхэр ащашIынхэр ахэм нахь къыхахы.

Щагу футбол зэнэкъокъухэм мэхьанэшхо яI. Ау къэлэшхохэм ахэр зэращыкIохэрэмрэ Мыекъуапэ зэрэщызэхащэхэрэмрэ тIэкIу зэтекIы. Такъикъ 20 фэдизкIэ тикъалэ исыд фэдэрэ спорт еджапIи унэсын плъэкIыщт. IэпэIэсэ­ныгъэшхо зиIэ тренерхэр кIэлэцIыкIухэм адэлажьэх. Фэтэрыбэу зэхэт унэхэми, гурыт еджапIэхэми футболешIапIэхэр, физкультурэ комплексхэр яIэх. Амал зэриIэкIэ ахэм ренэу спорт Iофтхьа­бзэхэр ащызэхэтщэн фае. Джары партиеу «Единэ Россием» ипроектэу «КIэ­лэцIыкIу спорт» зыфиIорэм къыдыхэ­лъы­тагъэу щагу футболым иурысые фе­стиваль имуниципальнэ чэзыу тызкIыфежьэщтыр».