Нахь лъэшыр къэнэфэщт

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу ятIонэрэ купым хэтхэм я 22-рэ зэIукIэгъухэр мэлылъфэгъум и 12-м яIагъэх.

ЕшIэгъухэр

«Урожай» — «Ангушт» — 1:0, «Волгарь» — «Черноморец» — 2:1, «Спартак» Нч – СКА – 1:1, «Краснодар-3» — «Биолог» — 2:2, «Легион» — «Динамо» — 2:0, «Спартак» Вл – «Мэщыкъу» — 2:1.

Тигъэзет къызэрэхиутыгъагъэу, «Зэкъошныгъэр» мэлылъфэгъум и 12-м ешIагъэп. «Академиер» зэнэкъокъум хэкIыжьыгъ. Шапхъэ­хэм къызэрэдалъытэу, «Зэкъошныгъэм» текIоныгъэр 3:0-у къыдихыгъэу зэхэщакIохэм алъытагъ.

Хэт тыдэ щыIа?

1. «Чайка» — 50
2. «Урожай» — 50
3. «Волгарь» — 43
4. «Зэкъошныгъ» — 36
5. «Биолог» — 34
6. «Черноморец» — 33
7. «Легион» — 30
8. «Спартак» Нч – 27
9. «Спартак» Вл – 21
10. «Краснодар-3» — 21
11. «Мэщыкъу» — 19
12. «Динамо» — 18
13. СКА – 18
14. «Ангушт» — 14
15. «Академия» — 9.

Я 23-рэ ешIэгъухэр мэлылъфэгъум и 17-м яIэщтых. «Зэ­къошныгъэр» «Краснодар-3»-м мэлылъфэгъум и 21-м Краснодар щыIукIэщт.
«Чайка» Ростов хэку, «Урожай» Краснодар апэрэ чIыпIэм фэбанэх. Мэлылъфэгъум и 21-м командэхэр Краснодар щызэдешIэщтых.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый