КIэлэеджакIохэм агу къагъэкIыжьыгъ

Оперативнэ-пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу «ЕджапI» зыфи­Iорэм къыдыхэлъытагъэу гъогу­рыкIоныр щынэгъон­чъэ­ным­кIэ Къэралыгъо автоинспекцием и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм иIофышIэхэм мы лъэныкъомкIэ шапхъэхэр кIэлэеджакIохэм агу къагъэкIыжьы.

Гъогум автомобильхэр псынкIэу зэрэщызекIохэрэм сабыйхэр рагъэсэнхэм къу­лыкъушIэхэр дэлажьэх. Анахьэу анаIэ зытырагъэт­хэрэр ублэпIэ классхэм аще­джэрэ кIэлэеджакIохэр ары. «Унэ — еджапIэ — унэ» зыфиIорэ гъогум кIэ­лэ­еджа­кIохэр щынэгъон­чъэу зэ­рэрыкIощтхэр по­лици­ем иIофышIэхэм агу къагъэ­кIы­жьыгъ, нэфрыгъуа­зэ зы­темыт гъогу зэпырыкIыпIэхэм шапхъэу апылъхэр джыри зэ къафаIотагъэх.

Нэфынэр къэзытырэ пкъыгъохэм шIуагъэу апы­лъыр, гъогум утет зыхъукIэ, водительхэм укъалъэгъуным мэхьанэу иIэр кIэлэ­еджакIохэм агурагъэIуагъ.

ГъогурыкIоным ишапхъэ­хэр амыукъонхэм фэгъэ­хьыгъэ пэшIорыгъэшъ Iоф­тхьа­бзэхэм яшIуагъэкIэ хэ­бзэгъэуцугъэр зыгъэцэ­кIэ­рэ ныбжьыкIэхэр зэрагъэсэщтхэр ары зэхэща­кIо­хэм анахь шъхьаIэу къы­хагъэщырэр.

ГъогурыкIоныр щынэ­гъон­чъэнымкIэ Къэралы­гъо автоинспекцием и Гъэ­Iо­рышIапIэу Адыгеим щыIэр