Килограмм 668-рэ къаугъоигъ

ТхылъыпIэм (макулатурэм) иугъоин фытегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэу «Мэзыр къэтэжъугъэухъум» зыфиIорэр Адыгеим щыкIуагъ. «Молодежка ОНФ» зыфиIорэм ныбжьыкIэхэу хэтхэм Мыекъуапэ хэушъхьафыкIыгъэ чIыпIитф щагъэнэфагъ ыкIи ащ тхылъыпIэхэр щаугъоигъэх.

— Iофтхьабзэм пшъэрылъ шъхьаIэу иIэхэм ащыщ цIыфхэм хэкIыр зэфэшъхьафэу ратэкъуным фэщэгъэн­хэр. Непэрэ мафэм ехъулIэу теубытагъэ хэлъэу къэ­тэIо республикэм щыпсэухэрэ цIыфхэм хэкIыр зэтефыгъэу ратэкъуным зэрэфэхьазырхэр. Акцием хэлэжьагъэхэм къызэрэхагъэщыгъэмкIэ, бжъэри тхылъы­пIэри зэфэшъхьафэу радзыжьынхэр тишъолъыр щырагъажьэ, — къыIуагъ «Молодежка ОНФ» зыфиIорэм икоординаторэу Роман Ульянцевым.

Iофтхьабзэм къыдыхэлъытагъэу тхылъыпIэжъ килограмм 668-рэ къаугъоигъ. КъыдэзыгъэкIыжьырэ предприятиехэм ар аратыгъ.
(Тикорр.).