Iофыгъо зэфэшъхьафхэм атегущыIагъэх

Къэралыгъо гъунапкъэхэм яухъумэнкIэ Адыгеим иветеранхэм я Совет изегъэушъомбгъугъэ зэхэсыгъо Iофыгъо зэфэшъхьафхэм щахэплъагъэх.

Ахэм ащыщ къэралыгъо гъунапкъэм иухъумакIо и Мафэрэ советскэ цIыфхэм Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэ къызыщыдахыгъэр илъэс 75-рэ зэрэхъурэмрэ яхэгъэунэфыкIын зызэрэфагъэ­хьазырырэр, ныбжьыкIэхэм дзэ-патриотическэ пIуныгъэу арагъэ­гъо­тырэр гъэлъэшыгъэныр, рес­публикэмкIэ кIэлэцIыкIу 1500-рэ фэдиз зыхэхьэрэ Юнармием зэпхыныгъэу дыряIэр гъэпытэгъэныр.

Юнармием иотрядэу «Следопыт» зыфиIорэм ипащэу Владимир Стасевыр зэхэсыгъом хэ­лэ­жьагъ. Ащ зэхэсыгъом хэлэ­жьагъэхэм къафиIотагъ отрядым хэт ныбжьыкIэхэм я 23-рэ пограничнэ полкэу Адыгеир шъхьа­фит зышIыжьыгъэхэм ахэтыгъэр зызэхащагъэр илъэс 95-рэ зэрэхъугъэр зэрэхагъэ­унэфы­кIыгъэр. Къэралыгъо гъу­напкъэм иухъумакIохэм афэгъэ­хьыгъэ саугъэтэу Iазыщ къушъхьэтхым тетым ахэм къэгъагъэ­хэр кIэлъы­ралъхьагъэх, я 23-рэ полкымрэ Юнармиемрэ ябыракъхэр щагъэ­Iагъэх, Адыгеир шъхьафит шIыжьыгъэным полкым иIахьэу хишIыхьагъэр, ныбжьыкIэхэм Iофэу адашIэрэр нахь гъэлъэшыгъэн зэрэфаер къаIотагъ.

Зэхэсыгъом къыщашIыгъэ докладми, ащ хэлэжьагъэхэм къаIуагъэхэми ныбжьыкIэхэм патриотическэ пIуныгъэ тэрэз ягъэгъотыгъэнымкIэ Iофэу ашIэрэр гъэлъэшыгъэн зэрэфаер къащыхагъэщыгъ. АщкIэ амалэу щыIэхэр зэкIэ агъэфедэн фае. Мы IофыгъомкIэ предложение гъэнэфагъэхэр зэхэсыгъом къыщахьыгъэх.

Къэралыгъо гъунапкъэхэр къэзыухъумагъэхэм яшъхьэгъусагъэхэу шъузабэ хъугъэхэм, анахьэу зыныбжь хэкIотагъэхэм, анаIэ ренэу атырагъэтын фаеу зэхэсыгъом къыщаIуагъ. Илъэс 87-м къыщегъэжьагъэу илъэси 100-м нэс зыныбжь шъузэби 4 тиI. Ахэм ащыщэу Сячина Екатерина Георгий ыпхъум бэдзэогъум и 10-м ыныбжь илъэси 100 хъущт. Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэхэр е ащ иветеранхэр тиорганизацие хэтхэп.

Организацием иIофшIэн епхыгъэ нэмыкI Iофыгъохэми зэхэсыгъом щатегущыIагъэх. Мые­къуапэ дэсхэм 2020-рэ илъэсым зэтырагъэпсыхьащтхэмкIэ тисаугъэт зыдэщыт чIыпIэр къызэрэхахыгъэр лъэшэу тигуап. А чIыпIэм чъыгхэр щагъэтIысхьащтых, остыгъэхэр щыпалъэщтых, псэолъэ зэфэшъхьафхэр щашIыщтых, саугъэ­тым дэжь щыгъэ­псыгъэ псы дэчъыпIэр зыпкъ рагъэуцожьыщт. Саугъэтым дэжь чъыг 36-у щыдгъэтIысхьагъэхэм язытет ренэу тылъэплъэ.

Iофыгъоу зытегущыIагъэхэмкIэ унэшъо гъэнэфагъэхэр аштагъэх. Зэхэсыгъом икIэух 2018-рэ илъэ­сым анахьэу гъэ­хъагъэ зышIыгъэхэм Урысые Федерацием ипограничнэ къулыкъу иветеранхэм я Совет, къэралыгъо гъунапкъэ­хэм якъэ­ухъу­мэнкIэ Адыгеим иветеранхэм я Совет ящытхъу тхылъхэр, ядипломхэр, общественнэ медальхэр, тамыгъэхэр афагъэшъо­шагъэх.

Д. Беляевым, Р. БжьашIом, О. Ломанэм яюбилейкIэ афэгушIуагъэх, шIухьафтынхэр афашIыгъэх.

Къэралыгъо гъунапкъэхэм якъэухъумэнкIэ
Адыгэ Республикэм иветеранхэм я Совет
ит­хьаматэу И. Давидюк