Артек Адыгеир къыхихыгъ

Кавказскэ биосфернэ заповедникым ишIэ­ныгъэлэжьхэр зэлъыпытэу мэфитIо лео­пар­дэу Артек зыхэс чIыпIэхэр Адыгеим ща­у­плъэкIугъэх.

Ар заповедникым икъокIыпIэ лъэныкъу апэу зыхатIупщыхьэгъагъэр, аужырэ илъэсныкъом Адыгеим икъушъхьэ мэзхэм ахэс.

Спутникыр агъэфедэзэ ашIыгъэхэ уплъэкIунхэм къызэ­ра­гъэлъэгъуагъэмкIэ, ар джы къу­­шъхьэу «Трезубец» зыфи­Iорэм пэблагъэу щэпсэу. Заповедникым иIофышIэу Сергей Трепет къыIотагъ:

— Артек Адыгеимрэ Краснодар краимрэ якъушъхьэ лъапэ­хэр къыхихыгъэх, ахэр ежьым нахь шIогупсэфынхэ фай. Псы­хъохэу Лабэрэ Шъхьэгуащэрэ азыфагу нахьыбэмкIэ къызщи­кIухьэрэр. Ащ къегъэлъагъо мы чIыпIэхэм ышхын нахь зэрахигъуатэрэр, псэушъхьэхэу къыубытыхэрэр мэфитIу-щэ зэрэфикъухэрэр.

Артек 2018-рэ илъэсым ишы­шъхьэIу маз ары заповедникым зыхатIупщыхьэгъагъэр. Шъо пшъэрылъэу ыпшъэ ралъхьа­гъэм ишIуагъэкIэ ар зыдакIорэр, зыщычъыерэ чIыпIэр спутникым къыубытыхэзэ, къэбарыр РАН-м иIофышIэхэм аIэкIагъахьэ.

(Тикорр.).